Dåarjoe saemien åejviesiebride

En samisk hovedorganisasjon er en landsomfattende organisasjon med bredde i aktivitetene. Det vil si at aktiviteten ikke er rettet mot et avgrenset område av samfunnet. Organisasjonen arbeider både med politisk arbeid, kulturarbeid og studievirksomhet.

Søknadsfrist: 01.03.23 kl. 15.00. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Mål for tilskuddsordningen:

  • Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Hvem kan få tilskudd:

  • Samiske hovedorganisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
  • Organisasjonene må dokumentere at de pr. 31.12. to år før budsjettåret hadde minst 500 betalende medlemmer. Med dokumentasjon menes at revisor eller statsautorisert revisor skal bekrefte antall lokallag og betalende medlemmer.

Så mye kan du få i støtte:

a) Basistilskudd:

  • 30 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:

  • 70 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet to år før budsjettåret.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for tilskudd til samiske hovedorganisasjoner - søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 355 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Dov leah gyhtjelassh?

Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
Epost
Telefon 78 48 42 44
Anne Marie Hætta
Raeriestæjja Gïelereeremen jïh -politihken seksjovne
Epost
Telefon 78 48 42 58