2-årig prosjektstilling - Bygningsvern

2-årig prosjektstilling - Bygningsvern

Sametingets avdeling for kulturminne, areal og miljø har ledig prosjektstilling i seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap. Søknadsfrist: 10.08.21.

Tiltredelse snarest, og varighet er to år.

Arbeidssted er ved ett av Sametingets kontorsteder der det er ledig kontorkapasitet.

Ansvarsområde

Seksjonen har ansvar for bygningsvern og forvalter omkring 900 automatisk freda samiske bygninger i hele Norge. Bygningsmassen har fått fredningsstatus i løpet av de ti siste årene og mange eiere har derfor et betydelig behov for informasjon om verneverdi, oppfølging og rådgivning med hensyn til tilskuddsordninger, dispensajsoner samt vedlikehold i henhold til antikvariske prinsipper. Likeledes har eierne behov for tilgang på kompetente handverkere, og Sametinget bistår derfor med tiltak som styrker og utvikler handverkskompetansen i de ulike regionene. Sametinget har også dialog og samarbeid med andre vernemyndigheter om felles utfordringer og satsinger i bygningsvernet.

Stillingen vil bidra i det nevnte arbeidet med å etablere et målrettet og dialogbasert samisk bygningsvern. Stillingen vil arbeide fleksibelt med bygningsvernoppgaver i seksjonen og samarbeide med øvrige seksjoner i avdelingen, andre aktuelle avdelinger i Sametingets administrasjon samt med eksterne samarbeidspartnere og sentrale kulturminnemyndigheter.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Rådgi eiere av freda bygninger
 • Informere om verneverdi og vedlikehold av freda samiske bygninger
 • Bidra i behandling av tilskudds-og dispensasjonssøknader
 • Utviklingsarbeid i samisk bygningsvern
 • Dialog med øvrige kulturminnemyndigheter og aktuelle samarbeidspartnere
 • Bruk av kultuminnedatabasen Askeladden

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med relevant høyere utdanning, på master-/hovedfagsnivå i arkitektur, kulturminnevern, kulturhistorie eller tilgrensende fag.

Arkitekturfaglig kompetanse og erfaring med transformasjon og tilpasninger for ny bruk tillegges stor vekt. Kompetanse i samisk bygningsvern og istandsetting etter antikvariske prinsipper, kjennskap til fredningshistorikk, kunnskap om samiske bygningsmiljøer og om de samiske samfunnene for øvrig vil være av vesentlig betydning for å fylle denne prosjektstillingen. Kompetanse ervervet gjennom utøvelse av relevante håndverk tillegges vekt. Kunnskaper i samisk språk, både muntlig og skriftlig, vektlegges.

Kjennskap til kulturminnedatabasen Askeladden er ønskelig.
Søker må ha førerkort for bil.

Videre vektlegges:

 • Erfaring fra kulturminneforvaltning
 • Kunnskap om samiske samfunnsforhold
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 11434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 10.08.21

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. august 2021

Se utlysningen på jobbnorge.no