2. gangs utlysning: HR - Rådgiver

2. gangs utlysning: HR - Rådgiver

Sametingets administrasjonsavdeling søker en målbevisst og engasjert jurist til stilling som rådgiver/seniorrådgiver i personalseksjonen. Tiltredelse snarest. Ny søknadsfrist: 27. mai 2021.

Arbeidssted vil være er et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Seksjonens ansvarsområder

Personalseksjonen er en del av administrasjonsavdelingen, og består i dag av 6 medarbeidere inkludert fagleder. Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået. Dvs. at tjenestene våre skal gi en reell og opplevd nytte, samt at de skal være tilpasset brukernes behov og med det innhold, service og kvalitet som forventes av brukerne. Videre skal vi være en pådriver for utvikling og effektivisering av våre tjenester.

Personalseksjonen har ansvar for utviklingsprosesser innen strategisk HR, hvor rekruttering, kompetanseutvikling, HMS og personal- og lønnspolitikk står sentralt. Videre driver seksjonen den løpende personalforvaltningen og forvalter tilhørende lov- og avtaleverk. Seksjonens hovedoppgaver er blant annet:

 • Faglig bistand og veiledning til ledelsen i bl.a. rekruttering, personalsaker etc.
 • Bidra til god organisasjonskultur gjennom støtte og veiledning til ledere, samt bidra i omstillings- endrings- og utviklingsarbeid.
 • Gjennomføring av Sametingets personal- og lønnspolitikk.
 • Utarbeide, vedlikeholde og oppdatere HR-relaterte rutiner og reglement, samt ivareta prosesser knyttet til IA-arbeid, arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
 • Bistå og delta i forhandlinger og drøftinger med ledere og tillitsvalgte, herunder bistå ved lokale lønnsforhandlinger - sikre at prosesser med tillitsvalgte skjer i h.h.t til gjeldende avtaleverk.
 • Rådgivning/bistand knyttet til arbeidsrett og arbeidsmiljøloven, samt forvaltningsrett.
 • Sekretæroppgaver for ansettelsesrådene, samarbeidsutvalget og arbeidsmiljøutvalget i Sametinget.
 • Rutineoppgaver knyttet til blant annet ansettelser, permisjoner og sykefraværsoppfølging.
 • Lønnsarbeid.
 • Personvern/GDPR
 • Intern opplæring og kompetanseutvikling innen seksjonens fagområder.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver er:

 • Oppfølging og videreutvikling av Sametingets ansvar som arbeidsgiver, herunder rådgivning for ledelsen i bruk av lov- og avtaleverk.
 • Bistå i modernisering/digitalisering.
 • Rådgivning innenfor personvern/GDPR.
 • Rådgivning innen offentlighet og innsyn.
 • Bistå i arbeidsrettslige spørsmål.
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med mastergrad eller tilsvarende i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Videre vil kompetanse/erfaring innen kollektiv og individuell arbeidsrett og personvern/GDPR vektlegges.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen ett år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver. Søker må være forberedt på språktest i forbindelse med intervju.

Videre vektlegges:

 • Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og samisk kultur
 • Erfaring fra arbeid i statlig sektor
 • Evne til nøyaktig, selvstendig og målrettet arbeid
 • God digital forståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Lønnsinnplassering etter nærmere avtale.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - Utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Ny søknadsfrist: 27. mai 2021

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Søk stillingen

Søknadsfrist

27. mai 2021