731 500 kroner i tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Sametingsrådet har bevilget 400 000 kroner til Porsanger kommune til prosjekt for å oppnå økning i torskebestanden i Porsangerfjorden, 181 500 kroner til forprosjekt i forbindelse med etableringen av dokumentasjonssenter i Máze, og 150 000 kroner til Finnmarksrittene AS til arrangementet Offroad Finnmark.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) mener det er riktig og viktig at Sametinget støtter et slik prosjekt som kan bidra til levedyktige fjorder og inntekter for befolkningen i Porsanger.

– Vi vet at fjorder i samiske områder har nedgang i torskebestanden - og slike kunnskapsbaserte prosjekter vil kunne gi viktig erfaring som også andre fjordområder nordpå kan ta i bruk, sier Muotka.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet, med visjon om å gi Porsangers befolkning tilbake tilgangen på lokale torskeressurser i løpet av 8-10 år. I samarbeid med forskningsinstitusjoner og lokalt næringsliv, skal det det høsten 2023 produseres og settes ut tareskog i Olderfjord, som er en tidligere gyteplass for fjordtorsk.

Tilskudd til forprosjekt - dokumentasjonssenter i Máze

Sametingsrådet har også bevilget 181 500 kroner til forprosjekt i forbindelse med etableringen av dokumentasjonssenter for utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget i Máze. Dokumentasjonssenteret skal være en nasjonal bevaringsinstitusjon av den samiske historien, samtidig som det skal dokumentere og formidle.

– Det er viktig for det samiske folk at dette dokumentasjonssenteret blir etablert. Myndighetene ønsket å demme ned en hel samisk bygd, Máze, i forbindelse med Alta-Kautokeino vassdragsutbyggingen. Akkurat den saken bør forstås som et felles nasjonalt traume for samene. At dette senteret etableres vil også være viktig i forsoningsarbeidet som bør komme som et resultat av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og forslag, sier sametingspresidenten.

Tilskudd til Offroad Finnmark

I tillegg har sametingsrådet i august bevilget 150 000 kroner i støtte til Finnmarksrittene AS til promotering av lokal mat, kultur og næringsliv i forbindelse med arrangementet Offroad Finnmark terrengsykkelfestival.

Rittet arrangeres årlig i juli/august og går gjennom samisk kjerneområde på Finnmarksvidda. Finnmarksrittene ønsker å være en viktig bidragsyter til å øke synligheten av det samiske, øke kunnskapen om det samiske og sørge for riktig bruk av både samisk kultur og identitet, samt samarbeide tett med samiske aktører.  

Alle tilskuddene bevilges fra tilskuddsordningen for regionalutviklingsprosjekter, som har åpen søknadsfrist frem til 1. november 2023. Målet for tilskuddsordningen er et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.