Alvorlig kvotesituasjon for sjøsamisk fiske

Alvorlig kvotesituasjon for sjøsamisk fiske

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité avholdte torsdag 8. oktober høring om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Sametinget deltok på høringen.

- Det er helt avgjørende at man sikrer en sjøsamisk fremtid, ved at en større del av fiskeressursene (kvotene) gis til båter som fisker og lander sin fangst fersk til mottakene på kysten og i fjordene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen (AP) understreket at riksrevisjonen må følge opp sin undersøkelse med en tilleggsundersøkelse om samers rett til fiske. Han påpekte ovenfor kontroll- og konstitusjonskomiteen at det er et politisk ansvar å sørge for at fiskekvotene fordeles på en rettferdig måte, og at de sikrer bosetting langs hele kysten.

- Undersøkelsen må belyse hvordan sjøsamenes rett til fiske, som en del av vår kulturutøvelse og basert på vårt historiske fiske skal lovfestes og gi sikkerhet for tilgang til kvoter og tilsvarende for å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur, sier Wilhelmsen.

Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira (NSR) forklarte for komiteen hvor kapitalkrevende det er, med dagens kvotepriser, å skaffe seg et sikkert fartøy med en forsvarlig standard, og at det er en avgjørende del av det grunnlaget som må til for å kunne ha fiske som et levebrød.

- Vi er meget bekymret for rekrutteringen til fiskeriene, sier Andersen Eira (NSR).

Sametingsråd Muotka påpekte at Sametinget har tatt opp den opphopningen av eierskap i fiskeflåten og oppsamlingen av fiskeritillatelser på stadig færre hender som har foregått, samt at departementet og sentrale myndigheter har unnlatt å følge utredningsinstruksen.

Dermed er de reguleringsendringer som har blitt foretatt på løpende bånd hverken utredet eller politisk vurdert. Dette har resultert i fraflytting, og den situasjon at kystens folk må stå å se store fartøy sope inn all inntekt og fiskeressurs i stadig større grad. Det blir stadig tydeligere hvor viktig det er at samene nå må få lovfestet sin rett til å ha fiske som et levebrød.

- Det er meget alvorlig at riksrevisjonen har avdekket at summen av endringer i kvotesystemet har fått negative og meget alvorlige konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).