Åpning av Snubba kultursti

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale 5. august 2022. 

Det er en stor glede å delta på denne høytidelige åpningen av Snubba kultursti. Takk til Snubba grendelag som er vertskap for arrangementet.

Kulturstien er et samarbeid mellom Sametinget, Snubba grendelag og Evenes kommune. Várdobaiki har også gitt viktige bidrag.

Det har vært uvurderlig for arbeidet at Geir Elvebakk Moski så raust har delt av sin lokalhistoriske kunnskap. Bente Fankki fra Snubba grendelag, sametingspresident Silje Karine Muotka og ordfører i Evenes kommune Terje Bartholsen 

Mange har vært med og gått kulturstien i dag, og har hørt Geir fortelle historier herfra.

Et av temaene Geir fortalte om, er læstadianismen. - Bevegelsen har hatt stor innflytelse, både her og i andre samiske samfunn.

Da læstadianismen begynte å spre seg på midten av 1800-tallet, hadde samene i lang tid vært utsatt for undertrykking, både kulturelt og språklig. Læstadius løftet fram det samiske språket og brukte det i sine prekener. På samlingene ble det snakket samisk. Bevegelsen bidro på denne måten til bevaring av språket.

Den harde fornorskninga har likevel gjort at det i dag er få som snakker samisk her omkring. I arbeidet med kulturstien har det vært sentralt å fremme samisk språk. Både skiltene og de digitale tekstene og filmene er på samisk. Várdobaiki og grendelaget har bidratt med lokalkunnskap, som har gjort det mulig å bruke de samiske stedsnavnene. Vi håper at dette kan bidra til at flere tar i bruk de opprinnelige stedsnavnene – som naturlig nok var på samisk.

Kulturstien er lang og innholdsrik, og viser ulike sider av samisk historie. Gjennom kulturstien overføres Kunnskap til nye generasjoner. Å kjenne sin samiske kulturarv er viktig for å forstå historien og kjenne seg selv – for å forstå hvem man er.

jeg håper at kulturstien blir mye brukt, både av bygdas folk, av folk med tilknytning til bygda og av tilreisende.

Med dette vil jeg ønske til lykke med kulturstien og avslutte med et dikt fra verket Vindens veier av Nils Aslak Valkeapää

Alt dette er min heim

disse fjordene elvene vannene

frosten solskinnet uværet

Disse viddenes natt og dagside

glede og sorg

søstre og brødre

Alt dette er min heim

og jeg bærer det i hjertet mitt