Avtale for Nord-Fosen siida

Nord-Fosen siida, Roan Vind DA og staten har i dag gjort det kjent at de har inngått en avtale som skal sikre grunnlaget for fortsatt reindrift for siidaen.

Silje Karine Muotka Ørjan Marakatt Bertelsen/Sámediggi

– Jeg er glad for at det nå også er kommet på plass en avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind DA som gir trygghet for fortsatt reindrift for siidaen, sier sametingspresident Silje K. Muotka.

Sametinget har ikke fått satt seg inn i hele avtalen, men forstår at den inneholder de samme elementene som inngår i avtalen for Sør-Fosen siida om økonomisk erstatning og nytt areal for vinterbeite. I tillegg har staten forpliktet seg til tre ekstra tiltak. Det ene er at staten skal sette av særskilte midler for styrking av sørsamisk kultur. Det andre er at alle reindriftssiidaer i landet som blir påvirket av vindkraftverk skal ha 0,1 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsatt direkte til sine siidafond. Det tredje er at staten skal følge opp arealsituasjonen på Fosen slik at reindrifta ikke blir ytterligere skadelidende, og slik at de på et seinere tidspunkt fullt ut kan reetablere seg på Fosen.

– Jeg vil berømme Nord-Fosen siida for å ha fått på plass en avtale som i tillegg til å sikre sine egne helt grunnleggende interesser og rettigheter, også har fått til ordninger som gir et vederlag til sørsamisk kultur og hele reindrifta, sier Muotka.

– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka.