Enige om ny næringsavtale for duodji 2021

Sametinget og avtalepartene Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi er blitt enige om en ny næringsavtale for duodji 2021. Rammen for neste års avtale ble satt til 7,35 mill. kroner. Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) er fornøyd med at det ble enighet om en ny avtale.

Hans Ole Eira Kenneth Hætta – For sametingsrådet har det vært viktig å prioritere ekstraordinære tiltak som vil være med på å kompensere for inntektsbortfallet på grunn av koronasituasjonen, sier ansvarlig sametingsråd Hans Ole Eira.

Koronasituasjonen har ført til at bedrifter og næringsliv har opplevd et tap i inntekter, det samme gjelder for duodjinæringen. Nytt i avtalen for 2021 er derfor en ekstraordinær bevilgning på 810 000 kroner til koronatilskudd. Grunnlaget for ordningen og beregningsgrunnlag er omsetning av egenprodusert duodji i 2019.

– Det er fortsatt viktig å prioritere duodji som næring og tiltak innen utvikling og merkevarebygging. Koronasituasjonen har i større grad aktualisert virksomhetenes behov for å nå nye markeder, nye distribusjonsløsninger og nye måter å organisere sine virksomhet på, sier Eira.

Det er i næringsavtalen blant annet satt av 1,15 millioner kroner til investeringer, utviklingstiltak, konsulentbistand, etablerertilskudd og prosjekter. Det er også satt av 80 000 kroner til kompetanseheving og kurs i 2021, og 2,5 millioner kroner til driftstilskudd. Det er også satt av 600 000 kroner til markedstilpasning og merkevarebygging. Salgsfremmende tiltak inngår i denne ordningen. Når det gjelder duodjistipend, er rammen videreført fra årets avtale med 150 000 kroner i 2021. 

Den inngåtte avtalen mellom Sámiid Duodji, Duojáriid Ealáhusservi og Sametinget skal godkjennes av Sametingets plenum i plenumsmøte i desember.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no