– Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Bjørn Inge Mo og Silje Karine Muotka Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget Fylkeskommunen og Sametinget oppnevner medlemmer til Fjordfiskenemnda, som jobber for å styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og dens betydning i samiske lokalsamfunn. Fiskeridirektoratet har sekretariatsfunksjonen til nemnda, med en ansatt i en tredjedelsstilling og som ikke jobber uavhengig av direktoratet.

– Sametinget har tatt opp dette mange ganger. Det har vært gjort gjentatte forsøk på å sette søkelys på problemene med Fjordfiskenemdas arbeidsvilkår, og vi ber om at dette nå må bli tatt på alvor, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget har derfor sendt brev til Nærings- og Fiskeridepartementet, Stortingets næringskomite og Fiskeridirektoratet, der det påpekes at Fjordfiskenemnda må ha tilstrekkelige sekretariatsressurser for å kunne etterleve sitt mandat på en anstendig måte.

Behov for rolleavklaring

For nemnda er det svært viktig at sekretariatet kan bistå Fjordfiskenemnda i det strategiske, faglige og politiske arbeidet, uten å være bundet av forvaltningens syn på de sakene nemnda behandler. Dette gjør seg gjeldende blant annet i forbindelse med reguleringssaker, tolking av saksforberedelser, framsettelse av vedtak, oppfølging av vedtak, og muligheten for å kunne representere nemnda, heter det i brevet fra Sametinget og fylkeskommunen.

Manglende sekretariatsressurser gjør det også utfordrende å finne kandidater som vil sitte i nemnda. Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget mener derfor at det er viktig at Fjordfiskenemnda får disponere sekretær i full stilling og at denne gis mulighet til å bistå nemda uavhengig av føringer fra forvaltningen.

– Da flertallet i Stortingets næringskomité leverte sin innstilling om bevilgninger på inneværende års statsbudsjett (Innst. 8 S (2019-2020)), ble behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke den lokale medvirkningen i forvaltningen av lokale bestander trukket fram. Her har Fjordfiskenemnda en selvsagt rolle. Regjeringen ble dessuten bedt om å se på muligheten for å etablere et pilotprosjekt, der fiskeriforskningsmidler benyttes til styrking av regional havressursforvaltning, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Sametingsråd for næring og kultur, Silje Karine Muotka (NSR), tlf: 984 87 576
Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap), tlf: 977 62 641

Brev sendt til Stortinget, Department og direktorat 10. desember 2020 (PDF, 568 kB)