Foreslår å lovfeste Samisk høgskole som en urfolksinstitusjon

Foreslår å lovfeste Samisk høgskole som en urfolksinstitusjon

Sametinget skal i desember behandle innspill til ny universitets- og høyskolelov. Sametingsrådet foreslår at Samisk høgskole skal få status som en urfolksinstitusjon, og at Sametinget skal få utvidet oppnevningsrett til styrene ved UiT - Norges arktiske universitet og Nord universitet.

Som en del av sametingsrådets forslag blir Samisk høgskole definert som en urfolksinstitusjon. Samisk høgskole har i dag en grenseoverskridende virksomhet som tar utgangspunkt i forståelsen av at samer er et urfolk. Sametingsrådet har tidligere fått gjennomslag for å lovfeste samiske språk som urfolksspråk i den nye språkloven som er til behandling i Stortinget.

Klikk for stort bildeSametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Sámediggi – For sametingsrådet er det viktig å sikre Samisk høgskole rom til utvikling som en samisk institusjon. Derfor foreslår vi at Samisk høgskoles grenseoverskridende nedslagsfelt og deres utgangspunkt for utdanning og forskning blir synliggjort i lovverk. Vi vet at Samisk høgskole har ambisjoner om å bli et urfolksuniversitet. Å få lovfestet Samisk høgskole som en urfolksinstitusjon er et steg i den retningen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Vil ha ansvar lovfestet

Sametingsrådet forslår også at Samisk høgskole skal få lovfestet ansvaret for å utvikle alle samiske språk som fagspråk.

– Sametingsrådet foreslår i dialog med Samisk høgskole å lovfeste deres ansvar for utvikling av alle samiske språk som fagspråk. Dette må ses i lys av Samisk høgskoles virksomhet over landegrensene. Det gleder meg at Samisk høgskole er tydelige på dette og vi vil fra Sametinget følge dette opp når rammene for universitets- og høyskolesektoren blir gjennomgått i en senere stortingsmelding.

Ønsker å utvide rollen

Sametinget oppnevner i dag to styremedlemmer til Samisk høgskole, men ønsker å utvide rollen i universitets- og høyskolesektoren til oppnevning av styreleder til Samisk høgskole og styremedlemmer til Nord universitet og UiT - Norges arktiske universitet.

– Det er sentralt for Sametinget å ha en tydelig rolle i styring av universitets- og høgskolesektoren. Et virkemiddel i denne sammenhengen er å delta aktivt i oppnevning til styrene i de ulike utdanningsinstitusjonene. De nordligste institusjonene har et betydelig ansvar og rolle i det samiske samfunnet som også må reflekteres i styrets sammensetning. Styrene har behov for en slik kompetanse, sier Mikkelsen.

Utvalg overså Sametinget

I forslaget til ny universitet- og høgskolelov foreslås det at Sametingets rolle skal begrenses og at Sametinget skal miste oppnevningsrett av eksterne styremedlemmer til Samisk høgskole.

Mikkelsen er svært kritisk til dette forslaget, ikke minst fordi utvalget ikke har vurdert Sametingets rolle i styringen av universitets- og høyskolesektoren.

– Sametingsrådet kan på ingen måte godta at Sametingets myndighet og rolle svekkes, og jeg ser at utvalget ikke har hatt en god nok forståelse av hva hverken Sametinget eller Samisk høgskole er. Det er ikke bra at de foreslår å begrense Sametingets oppnevningsrett. Vi velger derfor fra sametingsrådet å være tydelige i våre forslag på hva våre forventninger er hva gjelder Sametingets rolle og myndighet i styring av universitets- og høyskolesektoren gjennom loven og i det videre arbeidet med stortingsmeldingen om styring av universitets- og høyskolesektoren.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no