Foreslår at Sametinget prioriterer 8,1 millioner kroner til utvikling av samisk tradisjonskunnskap

Sametingsrådet oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å komme med forlag om hvordan samisk tradisjonell kunnskap kan ivaretas og utvikles.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for samiske institusjoner som arbeider med árbediehtu.

– Tradisjonell kunnskap er grunnlaget for vår kultur, og nå er det på tide at Sametinget setter inn ressurser på å videreføre denne kunnskapen. I vår rapport “Máttuid árbi boahtteáigái” kommer vi med konkrete forslag for hvordan det samiske samfunnet og Sametinget skal løse dagens utfordringer med å bevare tradisjonell kunnskap for fremtidige generasjoner, sier leder i arbeidsgruppen Anne May Olli.

Les rapporten "Máttuid árbi boahtteáigái" (PDF, 2 MB)

Arbeidsgruppen har i forbindelse med sitt arbeid hatt møter med institusjoner og aktører i hele det samiske området og kommet til konklusjonen at tradisjonell kunnskap er viktig for lokal identitet og at forankringen av kunnskapen lokalt er svært viktig både for følelser og tilhørighet. 

– Vi ønsker å understreke at tradisjonell kunnskap er lokal kunnskap som hører til i områdene den utøves. Vi har i vårt forslag tatt hensyn til dette når vi foreslår at nåværende lokale institusjoner og andre aktører som arbeider med tradisjonell kunnskap, skal gis mulighet til å samarbeide mer for å utvikle seg faglig i ulike nettverk. I tillegg foreslår vi etableringen av ett eget fagorgan, Sámi árbemáhttogáldu som blant annet skal være et bindeledd og ressurssenter for samarbeidet mellom lokale aktører, sier Olli.

Arbeidsgruppen foreslår i sin rapport at Sametinget i årene som kommer må prioritere samisk tradisjonell kunnskap i betydelig større grad enn tilfelle er i dag.

  • Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et nytt organ, Sámi árbemáhttogáldu, som skal bidra til at arbeidet med samisk tradisjonell kunnskap styrkes lokalt.  Sámi árbemáhttogáldu skal være det stedet der andre institusjoner som kommuner og skoler, kan ta kontakt for å få opplysninger og informasjon om samisk tradisjonell kunnskap. Det foreslås at det avsettes 2.6 millioner kroner til opprettelsen av Sámi árbemáhttogáldu.
  • Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes nettverk for árbediehtu som tildeles aktivitetstilskudd. Nettverkene kan bestå av ulike árbediehtu-aktører lokalt eller regionalt, eller være faglige nettverk av aktører f.eks. et sjøsamisk nettverk eller nettverk for árbediehtu innen feltet for bygningsfag eller båtbygging. Til oppstart av nettverkene foreslås 1,5 millioner kroner.
  • Arbeidsgruppen foreslår at Sametinget finansierer duodjisentre på samme måte som lokale språksentre i dag finansieres. Duodjisentrene skal være åpne og til nytte for alle i sitt lokalsamfunn. Arbeidsgruppen mener det er viktig å legge til rette for at duodji som árbemáhttu sikres, beskyttes og vitaliseres i de ulike samiske lokalsamfunn. Til nå har Sametinget kun prioritert duodji som næring. Mange driver med duodji og duodji er viktig for hele den samiske befolkningen. Det er derfor på tide at alle nå kan få tilgang til ressurssentre for duodji. Det foreslås 3 millioner kroner til oppstart av lokale duodjisentre.
  • Arbeidsgruppen foreslår også at Sametinget oppretter en tilskuddsordning for ulike árbemáhttu-prosjekter. Det foreslås at det settes av minst 1 million kroner til tilskuddsordningen.
  • Arbeidsgruppen mener i tillegg at Sametinget må vurdere hvordan Sámi árbemáhttu ivaretas av Sametinget selv, og utfordrer Sametinget til å bedre sitt arbeid internt.

Sametingsråd Hans Ole Eira som har mottatt rapporten fra arbeidsgruppen, sier at forslagene i rapporten ser spennende ut.

– Sametingsrådet har bestilt denne rapporten fra fagpersoner med mye kunnskap innen feltet, og ser frem til å lese de faglig begrunnede forslagene arbeidsgruppen har kommet med. Arbeidsgruppen har jobbet utfra mandatet vi har gitt dem og svart på våre utfordringer. Tradisjonell kunnskap er veldig viktig for samisk kultur og dette arbeidet peker på hvordan vi skal ta denne kunnskapen med oss inn i fremtiden. Det neste steget fra sametingsrådets side er nå vurdere om vi skal bringer hele dette forslaget eller deler av forslaget som en egen sak til Sametingets plenum, sier Eira.

Kontaktpersoner:

Sametingsråd Hans Ole Eira +47 918 61 471 hans.ole.eira@samediggi.no

Arbeidsgruppen for árbediehtu:

Leder: Anne-May Olli, RiddoDuottarMuseat, amo@rdm.no, 40601986
Nestleder: Harrieth Aira, Árran, harrieth.aira@arran.no, 99047356
Kjellaug Isaksen, Senter for Nordlige folk, kjellaug@nordligefolk.no, 47370934
Solveig Joks, Sámi allaskuvla, solveigj@samas.no, 90724669
Svanhild Andersen, Mearrasiida, svanhild.andersen@mearrasapmi.no, 95791356