H.M Kongens tale ved åpningen av det niende Sameting

Hans Majestet Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det niende Sameting 20. oktober 2021. Her er talen til Hans Majestet:

Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland.

Slik som resten av verden har Norge gått igjennom en tid med stor uvisshet.

Koronapandemien har preget hverdagen og satt begrensninger for våre liv. Derfor er det i dag en ekstra glede å kunne møtes for å markere åpningen av det niende Sameting.

For samene har stengte landegrenser gjort det vanskelig å møtes i samarbeid om saker av felles interesse.

Mange har også nære slektninger og venner som dere har blitt avskåret fra å treffe.

Heldigvis begynner vi nå å vende tilbake til mer normale tider.

***

Vi ser i dag flere eksempler på at klimaet er i endring.

Klimaendringene rammer de arktiske områdene og urfolk spesielt hardt.

Samer som arbeider i tradisjonelle naturbaserte næringer, opplever at forutsetningene er under endring.

Vinteren og våren 2020 viste at reindriftsnæringen er særlig sårbar, med mildvær, kulde og store mengder snø og is.

Reindriftssamfunnet la ned en stor innsats for å redde dyrene sine.

***

Flere samer har stått frem og fortalt om samehets og om psykisk og fysisk vold.

Å stå frem med slike historier krever stort mot og stor styrke. Vi kan bare forestille oss hvor vanskelig det må ha vært.

Nettopp derfor skal vi med ydmykhet og respekt møte både de som forteller, og de som velger ikke å fortelle.

Alle har krav på å få profesjonell hjelp i ekstreme og vanskelige livssituasjoner.

***

Statistikken tegner et noe bekymringsfullt bilde av utviklingen i samiske kommuner: Folketallet går ned, og mange unge vender ikke tilbake til hjemstedet etter endt utdanning.

Tradisjonelle samiske næringer er viktige språk- og kulturbærere og har en helt sentral plass i samiske samfunn.

Samtidig er det behov for å tenke bredere. Et større mangfold av arbeidsplasser bidrar til økt verdiskaping, kreativitet og skaperkraft.

Gjennom kunnskap og forskning legges grunnlaget for nye jobber.

Samisk høgskole, UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet tilbyr alle utdanning som vil være relevant i samiske samfunn fremover.

Sametinget forvalter virkemidler som gir positive ringvirkninger for samiske lokalsamfunn.

I samarbeid med andre aktører vil Sametinget fremover kunne ta oppgaven med å utvikle livskraftige samiske lokalsamfunn og motivere unge samiske gründere til å realisere drømmene sine og skape nye arbeidsplasser.

***

Mange steder jobbes det iherdig med å styrke de samiske språkene.

Innsatsen som ildsjelene legger ned og arbeidet som gjøres av Sametinget, kommunene og statlige myndigheter gir resultater.

Flere steder ser det ut til at de samiske språkene står sterkere enn tidligere, og det folkerettslige vernet for lulesamisk og sørsamisk har blitt styrket.

Arbeidet med å styrke de samiske språkene er likevel ikke ferdig. I en digital tidsalder står dessuten de samiske språkene overfor nye utfordringer – og muligheter.

***

Statlige myndigheters ambisjoner for samepolitikken har i flere tiår vært å sikre samene de samme rettighetene som andre til å ivareta sin kultur og sine språk.

Sammen med samiske organisasjoner, aktører og miljøer er det over tid også bygd opp institusjoner med et særskilt ansvar for å ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Hver på sitt område gjør de en innsats av stor verdi.

***

Barna og ungdommene er fremtiden for samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Unge samiske musikere og kunstnere fortjener honnør for å synligjøre mangfoldet innen samisk kultur og språk.

Som nasjon trenger vi å lytte til fortellingene deres, og slik få et innblikk i hvordan det oppleves å vokse opp som ung same i dag.

De er forbilder som både Sametinget og vi som land skal være stolte av.

***

Som representanter valgt av og for det samiske folk, er Sametinget gitt et viktig mandat.

Sametingets arbeid for de neste fire årene møtes med forventninger. Det ligger store oppgaver foran representantene, som skal løses til det beste for det samiske folk.

Jeg ber Gud velsigne Sametingets arbeid og erklærer herved det 9. Sametinget for åpnet.
 

Talen er også publisert på nettsidene til Kongehuset.
Se flere bilder fra åpningen på Sametingets Flickr-side.