Handlingsplan mot vold i nære relasjoner med egen del om vold og overgrep i samiske samfunn

Regjeringen lanserte 13. august 2021 en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.  I handlingsplanen Frihet fra vold er det fokus på hvordan man bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn.

20 av de 82 nye tiltakene som regjeringen lanserer gjelder samiske områder, som styrking av krisesentertilbud, heve kunnskap og kompetansen om samisk språk og kultur i politiet, og vurdere å etablere barnehustilbud tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde. Det er første gang at en handlingsplan mot vold i nære relasjoner har en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

Les Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024

 

Aili Keskitalo Kenneth Hætta

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at det er viktig å ha en egen handlingsplan som omhandler vold i nære relasjoner, fordi vi vet i dag ikke nok om hvorfor det samiske samfunnet har så høye tall på vold i nære relasjoner. Men vi vet at fornorskningspolitikken har gitt mange samer nedarvede traumer og liten tillit til det norske samfunnet. Samtidig står mange samer i dag også i en tøff kamp for å forsvare sin kultur, språk og levesett. Fremover må vi rette søkelyset på hvordan vi best kan hjelpe de som strever med vold i sine liv.

 

– Handlingsplanen er et viktig skritt i det samiske folks kamp mot vold. Den er med å gi oss redskaper til å møte berørte av vold med samisk språk og kulturkompetanse, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun er fornøyd med sluttresultatet, fordi Sametinget har hatt godt samarbeid og konstruktive konsultasjoner med Justis- og beredskapsdepartementet.

Styrking av samisk kompetanse i politietaten er viktig

Sametinget har løftet fram behovet for særskilte tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn. Politiets og hjelpeapparatets manglende kompetanse i samisk språk og kultur skaper særlige utfordringer. For å sikre et likeverdig hjelpetilbud, er det behov for å innarbeide samisk språk- og kulturkompetanse, i alle sektorer og på alle nivåer, i det allerede eksisterende hjelpetilbudet. Vold og overgrep er en utfordring som må løses i fellesskap mellom det samiske samfunnet og norske myndigheter.

Mange utsatte opplever mye skam i forbindelse med vold og overgrep. Frykten for å stigmatisere den samiske befolkningen og særlig den samiske mannen, kan også bidra til at utsatte tier om vold og overgrep. Videre kan idealet om å være en sterk og ansvarlig samisk kvinne eller mann fungere som en barriere mot å søke hjelp.  Overgrep mot menn i samiske samfunn er svært tabubelagt, og barrierene mot å søke hjelp i forbindelse med overgrep, kan være enda større for samiske gutter og menn enn for samiske jenter og kvinner.

Politiet har et særlig ansvar i kampen mot vold i det samiske samfunnet. Tillitsbygging og kunnskap om det samiske samfunnet og språket er stikkord her. Vold er ikke en privatsak, og politiets avdekking og inngripen i voldelige relasjoner er avgjørende for å plassere ansvaret hos utøveren. Til dette må politiet være tilgjengelig i det samiske samfunnet og ha tilstrekkelige ressurser

– Det er behov for flere politifolk med samisk språk- og kulturkompetanse. Her må Regjeringen ta aktivt grep for å rekruttere samisktalende politistudenter og tilby samisk språkopplæring til ansatte i etaten, sier Keskitalo.

Forskning dokumenterer alvorlige tall i de samiske områdene

Tallmaterialet fra den andre levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR II), viser at særlig samiske kvinner rapporterer om høyere forekomst av fysisk, psykisk og seksuell vold enn personer med ikke-samisk bakgrunn i samme geografiske område. 49 prosent av de samiske kvinnene og 35 prosent av de ikke-samiske kvinnene rapporterte at de har blitt utsatt for vold. 22 prosent av samiske kvinner rapporterte om seksuell vold, mens 16 prosent ikke-samiske kvinner rapporterte om det samme. Også samiske menn rapporterte om en høyere forekomst av opplevd vold (40 prosent) enn ikke-samiske menn (23 prosent). Flere i den samiske svargruppen rapporterte at voldsutøver var ukjent sammenlignet med ikke-samiske respondenter.

En kartlegging av levekår til personer med utviklingshemming i samiske områder viser at samer med utviklingshemming er mer utsatt for mobbing og vold enn andre

– Mange samiske stemmer har vært modige og stått frem med sine voldserfaringer. De har vært med å bryte tabuer og sette fri mennesker som har fått livet preget av vold. I det samiske samfunn skal det være nulltoleranse for vold, sier Keskitalo.

Sametinget og samiske organisasjoner har de siste årene satt temaer som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, hatkriminalitet, situasjonen til personer med funksjonsnedsettelser og situasjonen til seksuelle minoriteter i samiske samfunn på dagsorden. Det er avdekket alvorlige saker om vold og overgrep i samiske områder, og flere samer har stått frem med selvopplevde voldserfaringer og stilt krav om åpenhet om temaet.

Vold i nære relasjoner kjennetegnes av at den utsatte har en nær relasjon til den som utøver volden. Det byr på noen helt spesielle utfordringer. Utsatt og utøver vil ha følelsesmessige bånd til hverandre og den utsatte kan i tillegg være økonomisk og materielt avhengig av voldsutøveren. Det kan derfor være vanskelig å bryte ut av et voldelig forhold. Vold er alvorlig kriminalitet som rammer den utsatte hardt og frarøver barn en trygg oppvekst.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet med store konsekvenser både for den som utsettes direkte og for den som lever i en tilværelse med vold. Denne volden utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem og er en av de største likestillingsutfordringene. Volden skaper utrygghet, kan gi helseutfordringer og tap av velferd. Barn og voksne skal ikke leve i utrygghet i sine egne hjem i frykt for personer de i utgangspunktet anser som sine nærmeste. Vi kan ikke godta at for noen er borte best fordi volden gjør hjemmet til et farlig sted. Alle skal ha friheten og muligheten til å leve trygge liv.

Her er noen av de nye tiltakene som er lansert i handlingsplanen Frihet fra vold:

  • Styrke innsatsen mot vold og overgrep i reindriftssamiske samfunn og styrke forskning på vold og overgrep i reindriftssamiske samfunn
  • Heve kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur i politiet, sørge for at reinpolitiet har samisk kompetanse til forebygging og oppfølging av saker om vold i nære relasjoner
  • Styrke de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) sitt arbeid med vold og overgrep i samiske områder
  • Styrke krisesentertilbudet til den samiske befolkningen, etablere et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud
  • Vurdere å etablere et eget barnehustilbud særlig tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde
  • Ivareta det samiske perspektivet i arbeidet med å utvikle tilbudet til voldsutøvere og overgripere
  • Styrke samarbeidet mellom norske myndigheter, Sametinget og samiske frivillige organisasjoner i arbeidet mot vold og overgrep i samiske samfunn

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305