Høring: Forslag til endringer i Sametingets planveileder

Høring: Forslag til endringer i Sametingets planveileder

Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike punkter i Sametingets planveileder.

I 2009 trådte ny plan- og bygningslov i kraft der Sametinget ble gitt innsigelsesmyndighet i saker av vesentlig betydning for samisk kultur- og næringsutøvelse. I forbindelse med dette vedtok Sametinget i 2010 en planveileder for sikring av samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen er ikke juridisk bindende, men viser til bestemmelser spredt i ulik lovgivning av betydning for planforvaltningen, og gir dermed uttrykk for gjeldende rett.

Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike punkter i Sametingets planveileder. Dette gjøres gjennom endret oppbygging og språklig forenkling av veilederen, fulgt av utdypende kommentarer.

Samtidig som Sametingets planveileder revideres, revideres også Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark.
Retningslinjene for endret bruk av utmark og Sametingets planveileder har stor grad av saklig og geografisk overlapping. Det er derfor et behov for å samordne disse styringsdokumentene, og dette er også en del av formålet med den pågående revideringen av dokumentene.

Sametingets planveileder er en veileder hvor formålet er å følge opp Sametingets ansvar i plansaker, i motsetning til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, som er retningslinjer fastsatt av Sametinget, med hjemmel i Finnmarksloven. Dermed er ordlyden i de to dokumentene noe ulik.

Høringsprosessene er koordinerte og går parallelt. Høringsinstanser som må forholde seg til både plan- og bygningsloven og Finnmarksloven har fått tilsendt både Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark og Sametingets planveileder til uttalelse. Høringsfristen er den samme for begge dokumenter.

Etter høringsprosessen skal både retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark og planveilederen behandles i Sametingets plenum.

Høringsfristen er 15. august 2020.

Høringsuttalelser skal avgis via e-post til samediggi@samediggi.no. Vi ber om at dere oppgir saksnr. 19/3609 i e-postens emnefelt.

Høringsnotat med forslag til endringer i Sametingets planveileder (PDF, 445 kB)