Høring: Forslag til endringer i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark

Høring: Forslag til endringer i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark

Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike bestemmelser i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark, og gjøre de lettere å anvende i praksis.

Etter finnmarksloven § 4 kan Sametinget gi retningslinjer for: «hvordan virkningen for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes». Sametinget vedtok midlertidige retningslinjer for endret bruk av utmark da Finnmarksloven trådte i kraft. Endelige retningslinjer ble vedtatt i 2007, etter en bred høringsprosess.

Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark er bindende for hvilke samiske interesser som kan vektlegges i vurderingen, og hva som skal vurderes av virkninger for samiske interesser. Det har vist seg et behov for å tydeliggjøre ulike bestemmelser i retningslinjene, og gjøre de lettere å anvende i praksis. Dette gjøres gjennom endret oppbygging og språklig forenkling av retningslinjene, fulgt av utdypende kommentarer.

Retningslinjene for endret bruk av utmark og Sametingets planveileder har stor grad av saklig og geografisk overlapping. Det er derfor et behov for å samordne disse styringsdokumentene, og dette er også en del av formålet med den pågående revideringen.

Sametingets planveileder er en veileder hvor formålet er å følge opp Sametingets ansvar i plansaker, i motsetning til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark, som er retningslinjer fastsatt av Sametinget, med hjemmel i finnmarksloven. Dermed er ordlyden i de to dokumentene noe ulik.

Høringsprosessene er koordinerte og går parallelt. Høringsinstanser som skal forholde seg til både plan- og bygningsloven og finnmarksloven har fått tilsendt både Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark og Sametingets planveileder til uttalelse. Høringsfristen er den samme for begge dokumenter.

Etter høringsprosessen skal både retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark og planveilederen behandles i Sametingets plenum. I tillegg skal retningslinjene for endret bruk av utmark godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Høringsfristen er 15. august 2020.

Høringsuttalelser skal avgis via e-post til samediggi@samediggi.no. Vi ber om at dere oppgir saksnr. 19/3609 i e-postens emnefelt.

Høringsnotat - Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark (PDF, 441 kB)