– Ikke rom for vindkraftutbygging i reinbeiteområder

– Ikke rom for vindkraftutbygging i reinbeiteområder

Sametingsrådet gir ikke tilslutning til at det legges til rette for mer vindindustriutbygging i reinbeiteområder. – Belastningene med fremtidig vindindustriutbygging i kombinasjon med annen infrastrukturutbygging og også belastningen statens rovdyrpolitikk fører til, vil være for store for berørt reindrift, mener sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingets plenum skal neste uke behandle sak om Sametingets syn om vindindustri på land. Det er presentert et forslag til en stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindindustri. I forslaget legges opp til noen endringer i konsesjonsprosessene, men innebærer etter sametingsrådets mening en videreføring av en situasjon uten noen forutsigbarhet om hvor det kan søkes og bygges vindindustri.

– Samisk kulturutøvelse og samiske næringer blir vesentlige negativt belastet, og det gjelder ikke minst samisk reindrift, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), og viser til de negative erfaringene i Øyfjellsaken. Det er et eksempel på hvor dårlig det kan gå i vindindustrisakene og prosessene, der OED har latt utbygger starte med utbyggingen selv om konsesjonsvilkår om ivaretakelse av flyttelei for rein i området ikke er ivaretatt.

Sametingsrådet anser at statlige myndigheter må ta innover seg at de samiske bruksområdene er områder som er grunnlaget for samisk kultur- og næringsutøvelse.

– Myndighetene må delta i å ivareta driftsgrunnlaget for det samiske samfunnet ved å redusere arealpresset betydelig. I de aller fleste reinbeiteområdene er det ikke rom for vindkraftutbygging, sier Muotka, og viser til fylkesmannsembetenes rapport: Nasjonal ramme for vindkraft på land. Reindriftsvurderinger av analyseområder som berører samisk reindrift, som ble utarbeidet i forbindelse med den nasjonale rammen for vindkraft på land, og hvor det i hovedsak konkluderes med nettopp det.

– Retoriske poeng om at «alle må bidra i det grønne skiftet», og lignende formuleringer tjener kun det formålet å sette samiske rettighetshavere og de samiske samfunnene under ytterligere press. Sametingsrådet vil påpeke at samiske områder i stor grad allerede er berørt av de massive vannkraftutbyggingene som skjedde på 60- til -80 tallet som også hadde vesentlige negative konsekvenser. Det er nok å nevne Altasaken som var eksempel på dette fremholder rådsmedlem Muotka.

Når vi nå legger frem et forslag om en uttalelse til Stortingets behandling av vindindustrisaken, så er det fordi Sametinget må gi klart beskjed til Stortinget at videre nedbygging av reinbeiteareal ikke kan aksepteres. Denne uttalelsen vil vi sende alle stortingsgrupper sier Muotka

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no