Krever reforhandling av Reindriftsavtalen

Sametinget krever reforhandlinger i Reindriftsavtalen grunnet den ekstraordinære situasjonen som klimakrisen skaper i Troms og Finnmark. – Sametinget er ikke fornøyd med håndteringen av krisesituasjonen reindriftsnæringen fortsatt står i. Reindriftsavtalens tiltak må speile den faktiske situasjonen reindrifta står i nå, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Hans Ole Eira Åse M. P. Pulk/Sámediggi I vinter ble det slått alarm om at vinterens beitekrise utviklet seg til en samfunnskrise. Dette er ikke en situasjon som går over av seg selv bare snøen tiner. De økonomiske konsekvensene vil merkes i lang tid fremover.

– I en situasjon der det alarmeres bredt og mange er rammet av store kostnader og stor arbeidsbelastning, og prognosen viser at færre vil opparbeide ordinær driftsstøtte, er det uansvarlig å la en ordinær avtale på 180 millioner kroner bli stående, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Erfaringstall fra beitekrisen i 2020 viser at kjøttinntektene ble redusert med 32 prosent, samtidig som distriktets kostnader økte med 81 prosent fra 2019 til 2020. Da skyldes økningen kjøp av fôr. Dette var dessuten før dagens prisvekst på drivstoff og fôr. Sametinget forventer en lignende kostnadsøkning også denne vinteren. I tillegg så har reineieres kostnader økt betraktelig på grunn av høyere bensinpris. En viktig forskjell fra 2020 er at ved årets beitekrise måtte reindriftsutøverne frakte tilleggsforet selv, i 2020 tok staten større ansvar. Dårlig kalvetilgang vil innebære at mange ikke oppnår ordinære driftstilskudd og at midlene ikke når næringen, slik den er tenkt.

Reindriftsfamilier har varslet om enorme helsemessige og økonomiske belastninger, noe som bekreftes av flere fagmiljøer. Forutsigbarhet er en forutsetning for god helse.

– Hvis man vil ta varslene om reindriftas situasjon på alvor, så må man skape en bedre forutsigbarhet gjennom å forhandle på nytt og se på premissene som foreligger, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Eira sier at erfaringer fra tidligere kriser, senest i 2020, viser at direkte tilskuddsordninger blir stående ubrukt og ble senere omdisponert, blant annet på grunn av lite slakteuttak. Han sier at dette kan løses tidligere i år.

– Årets krise er på mange måter mer alvorlig enn krisen i 2020, fordi den samlede effekten av få slaktedyr og økte priskostnader på både fôr og drivstoff er verre. Man har dessuten ikke rukket å bygge opp en buffer siden forrige krise i 2020, sier Eira.

Det er erklært beitekrise både i Troms og Finnmark og i deler av Nordland. Eira mener at Reindriftsavtalen derfor må reforhandles regionalt for de kriserammede områdene. Områder utenfor vil oppnå driftsstøtte som normalt.

Se Reindriftsavtalen for avtaleåret 2022/2023

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), mob. +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no