Kronikk: Sametingets håndtering av Korona-viruset

Sametingspresident Aili Keskitalo

Det er uvirkelig å gå mot påskehøytiden sterkt preget av en smittsom sykdom som vi forsøker å stagge og å bekjempe. En utfordring der vi må stå sammen, og hvor hele vårt samfunn settes på prøve. Først og fremst må vi tenke på våre eldre og andre medborgere i risikogruppen. Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre videre spredning av viruset. Dette er vårt hovedfokus.

Det tok tid før det kom informasjon på samisk fra beredskapsmyndighetene, og Sametinget gjør det vi kan for å sikre at livsviktig informasjon om sykdommen og viktige samfunnstiltak kommer frem til den samiske befolkningen på samisk. Særlig de samiske eldre og de helt yngste har stort behov for informasjon på samisk. 

Sametinget deltar på dugnaden for å hindre videre smittespredning av Koronaviruset og har også gjort en rekke tiltak, med ansatte i hjemmekontor og reisestopp. Enkelte av de ansatte deltar selvsagt i svært viktig arbeid i regi av Sivilforsvaret eller Heimevernet. Sametingets kontorsteder er stengt for besøkende. 

Ut over dette er Sametinget i drift som normalt.

Krisen rammer også samiske barn og unge. Skolegang og utdanning må nå skje ved bruk av digitale løsninger og læremidler. Vi skulle hatt flere digitale bøker og læremidler, og det er noe vi jobber hardt med. Samiske lærere og elever har i mange tilfeller sterk digital kompetanse fordi en betydelig andel av undervisningen i faget samisk skjer med bruk av digitale løsninger. Det kan bidra til å lette denne utfordringen for mange. 

Tiltakene som er iverksatt fører til at mange i næringslivet er spesielt utsatt. Store deler av reindrifta er inne i et dobbelt kriseår som følge av ekstreme snømengder. Samisk reiseliv, kulturnæringer og de fleste andre næringer har fått merke at tiltakene har rammet dem hardt. Sametingsrådet har iverksatt full gjennomgang av Sametingets portefølje for å kartlegge situasjonen for det samiske samfunnet og våre tilskuddsmottakere. 

Sametinget vil være fleksibel for å møte de endrede forutsetningene på best mulig måte. Vi ønsker å være en partner for de virksomheter som har lagt planer for videre utvikling, men som nå står oppe i en uoversiktlig krisesituasjon hvor fremtiden er meget usikker. Sametinget vil derfor gi aktørene utvidede muligheter til å reorganisere prosjekter. Sametinget vil være serviceinnstilt hvis næringsaktører ønsker å bruke litt lengere tid på prosjektene de har søkt om finansiering av Sametinget for. 

Sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, NHO, LO, NAV og Innovasjon Norge koordinerer vi oss når det gjelder informasjonsutveksling, koordinering og samordning av innsats på litt lengre sikt. Sametinget kommer til å ha jevnlige møter framover om Koronakrisen. Vi vil arbeide for å skape allianser sammen med andre fylker, fylkesmennene og sentrale myndigheter for å sikre tiltak som kan virke både på kort og lang sikt for alle som er rammet av konsekvensene ved de tiltak som er iverksatt for vår alles trygghet.

Vi er i dialog med regjeringen om utfordringene det samiske samfunnet står ovenfor, og spesielt de institusjonene og formål som ligger under Sametingets budsjett. Sametingsrådet mener det bør avsettes en betydelig pott som sikrer at det samiske samfunnet også får tilgang til de statlige krisemidlene.

Sametinget arbeider nå med å utarbeide forslag til omprioriteringer i eget budsjett. Noen slike tiltak kan være å øke tilskuddssatsene til næringsutvikling og omstilling for virksomheter som er rammet av samfunnstiltak i sammenheng med Korona. Ett annet tiltak kan være å redusere kravet til egenkapital i slike prosjekter for de bedrifter som er rammet. Samisk reiseliv, serveringssteder og overnattingstilbud er blant de bransjene som umiddelbart er aller hardest rammet. Næringshagene gjør en formidabel innsats med veiledning overfor og oppfølging av bedriftene. Vi vil derfor øke bevilgningene til Sápmi Næringshage for å øke kapasiteten deres.

En annen sektor som er hardt rammet er våre kunstnere. Vi vil derfor øke rammene til Samisk Kunstnerråd for at de skal kunne støtte kunstnere med stipend, faglig utvikling og liknede. Under vår egen søkerbaserte ordning for kulturtiltak vil vi prioritere faglig og kunstnerisk utvikling og produksjoner i perioden hvor kunstnere har mindre å gjøre som følge av Koronakrisen.

Vi vil også følge opp våre institusjoner ved å øke rammene for den søkerbaserte ordningen for institusjonsutvikling. Vi ønsker å stimulere deres ledige kapasitet til faglig utvikling.

Det samiske samfunnet også må få ta del i de statlige krisepakkene, og det jobber vi med å få til. I Sametingets eget budsjett har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av tilskuddsvirkemidlene, og denne fullmakten vil vi benytte. Sametingsrådet kan imidlertid ikke omdisponere til formål som ikke fremgår av inneværende budsjettet eller opprette nye støtteordninger. Sametingsrådet kan heller ikke omdisponere driftskostnader på administrativt og politisk nivå.

På grunn av de begrensede fullmaktene til sametingsrådet, og at vi ser behov for omprioriteringer, har vi innkalt Sametingets gruppeledere til et møte førstkommende mandag. Noen av tiltakene som sametingsrådet vurderer kan ikke løses av sametingsrådet alene, men må løses i revidert budsjett gjennom plenumsvedtak. Slik situasjonen er nå er det svært usikkert om det vil være mulig å avholde møter i Sametingets plenum før sommeren, og vi diskuterer derfor alternative løsninger for gjennomføring av plenumsmøter med plenumslederen.

Jeg håper at vi kan stå sammen gjennom krisen. Vi må ta vare på hverandre. Vi ser hvor utsatt beredskaps- og helsetjenestene er i distriktskommuner og hvor langt det er til kritiske sykehusfunksjoner. Dette er en sak som gjelder svært mange. Vi har dyktige og dedikerte folk i helsesektoren, i butikkene, blant renholderne og de som holder i gang samferdsel med kontinuerlig brøyting, post og å hente avfall. Små kommuner som gjør viktig koordineringsinnsats for at vi skal komme så godt som vi kan ut av dette. Jeg er takknemlig for deres innsats. 

Vi vet at mange sliter nå og at det er mange som har store utfordringer gjennom krisen. Fra Sametingets side skal vi gjøre det vi kan. Vi kan kontaktes på e-postadressen samediggi@samediggi.no.