Leserinnlegg: Statens barnehus i samiske områder i Finnmark

Samisk kjerneområde er et begrep som brukes om de områdene der samisk språk ofte er majoritetsspråk, og der samisk kultur og levesett står sterkt og sentralt i samfunnet. I Sametingets arbeid er ikke kjerneområder en vedtatt kategori, men er noe som forstås i samfunnet. 

Runar Myrnes Balto Åse M. P. Pulk/ Sametinget

Av sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR)

Finnmark politidistrikt har hatt en prosjektgruppe som har arbeidet med å foreslå lokalisering av Statens barnehus i Finnmark. Sametinget har hatt møte med denne prosjektgruppa, hvor vi har kommunisert nettopp at begrepet ikke er en vedtatt kategori av Sametinget. Vi har ikke tatt stilling til lokaliseringen i dialogen vår med prosjektgruppa. Derimot har vi ettertrykkelig trukket frem viktigheten av at tilbudet må være tilpasset og tilgjengelig for samiske barn. 

Det har blant annet vært viktig for oss at det må være et sted der det er god tilgjengelighet for å kunne bruke samisk språk, og god forståelse for at barnet har samisk kultur og bakgrunn. Det er derfor viktig med et relevant samisk miljø med fagkompetanse der samisk barnehus skal etableres. 

For å sikre at samiske barn får et forsvarlig møte med politiet, som jeg tolker bakgrunnen for Stortingets vedtak, så er det innlysende for meg at Statens barnehus i Finnmark må ligge et sted der samisk språk og kultur er en naturlig del av både samfunnet og har relevante fagmiljøer. Det er vanskelig å se for seg at det er steder utenfor samisk språkforvaltningsområde som er aktuelle, gitt både intensjonen bak Stortingets vedtak og de samiske barnas behov. 

Sametinget har ikke involvert seg i lokaliseringsdebatten i den innledende dialogen med politiet. Vi har absolutt ikke gitt vårt samtykke til at Barnehuset skal legges til et sted utenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Derfor er jeg det er svært forunderlig at Finnmark politidistrikt henviser til dialogen med Sametinget når de nå helt overraskende har pekt ut Alta som hjem for barnehuset.

For oss er det innlysende at den eneste løsningen for å sikre et forsvarlig samisk fagmiljø med samisk språk og kulturkompetanse, er ved å legge barnehuset til en av de samiske språkforvaltningskommunene.  

Dette vil vi legge til grunn i vårt videre arbeid med saken, og Sametingsrådet kommer til å be om konsultasjoner i spørsmålet om både innhold og lokalisering. De samiske barna fortjener å bli møtt og forstått på deres eget språk, og med fagpersonell som forstår deres kultur og samiske bakgrunn.