Minneord ved begravelsen til Mary Konstanse Mikalsen Trollvik

Sametingspresident Silje Karine Muotka representerte Sametinget ved begravelsen til Mary Konstanse Mikalsen Trollvik, og holdt minnetale i Manndalen 06.01.2023.

Kjære familie, venner og slekt av Mary Konstanse Mikalsen Trollvik.

I dag er vi samlet her i Manndalen bedehus for å ta avskjed med en kjær mamma, svigermor, áhkku, oldemor, søster, og politisk venn.  

Det er tungt å stå her og ta avskjed med en av våre pionerer, Sametingets første visepresident fra 1989 til 1993. Vi minnes henne som en kunnskapsrik og en respektert sametingspolitiker. 

Mary ble en betydningsfull politiker som satte preg på samepolitikk i mange år. Hun var 54 år gammel da hun ble valgt inn i Sametinget. Hun ble gjenvalgt igjen til Sametinget, fra 1993 til 1997 da satt hun i møtelederskapet.

Mary hadde sine politiske mål og hun fortalte til sine velgere om hva hun ønsker å oppnå. Hun ville ha endringer i det samiske samfunnet.  Endringer som ville gjøre vår hverdag lettere. Hun valgte å kjempe for samenes kampsaker og at våre rettigheter skulle styrkes. At Sametinget skulle få den makten som parlamentet skal ha!  Det var Mary og Ole Henrik Magga.  Et samarbeid som fungerte svært godt mens de to hadde politisk makt i samenes folkevalgte organ.  

Mary var en foregangskvinne, og også en samisk veiviser. Hun var sterk og uredd. Og hun hadde evne til å organisere, både lokalt og regionalt. Hun var og ble et stort forbilde for mange.

Hun engasjerte seg tidlig i politikk, både i egen kommune og i Troms fylke. Hun var sentral i Senterkvinnene, og seinere i samepolitikken gjennom Norske Samers Riksforbund.

Mary lærte tidlig å ta ansvar og hun var jo født midt i de harde 30-årene. Som så mange andre kvinner født på bygda i denne perioden var det vanlig å kombinere rollene som småbruker og husmor.  Det gjorde også Mary. Hun ga seg ikke der, hun tok litt utdanning utover den vanlige folkeskolen. Hun gikk på Solhov folkehøgskole og tok også handelsskole i Tromsø. 

Hun ble en ressursperson innen duodji eller husflid, Hun kunne mye om tradisjonell kunnskap og om samiske mattradisjoner. Mary inviterte ofte på gjestebud, og var en i å lage de beste matrettene basert på lokale råvarer og tradisjonelle oppskrifter. Slik var hun med å vise veg også når det gjelder å høyne statusen på våre tradisjonelle matretter.  

En unik kompetanse som er blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og Mary var opptatt av at de unge skulle lære dette, for å sikre at våre tradisjoner har en fremtid. Derfor var hun aktiv, alle de kursene som hun har holdt i dette området.  Det var ikke bare for å lære i fra seg, men også å samle unge og eldre til et godt fellesskap.  

For Mary var det viktig å synliggjøre kvinners rolle i hushold og lokalsamfunn.

Mary har fortalt at da hun vokste opp var det det gjerne rátnu – grena som berga husholdet, særlig når det var tøffe år og jordbruket eller vinterfisket ikke gikk godt. Da var det å kunne selge grener, votter eller andre husflidsprodukter på markedet i Skibotn noe som kunne sikre økonomien i en familie.

Rátnu – grena er fortsatt et viktig produkt fra Manndalen, og dette skyldes det fantastiske organisatoriske arbeider Mary la ned, sammen med de andre damene.

Rátnu – grena er også blitt et sentralt samisk symbol. Fra å ha vært brukt som sengetøy eller lavvu-duk, pryder i dag Manndalsgrenene veggene i en rekke hjem og i offentlige bygg.

Det er nok ikke sikkert at Mary og de andre damene tenkte over det da de organiserte husflidsarbeidet lokalt i Manndalen, men dette skulle altså bli en av de stødige stolpene i vårt felles arbeid med å ta vare på tradisjoner i Sápmi.

Mary var også en av de første kvinnene som tok i bruk kofta etter at den hadde vært ute av bruk en lang periode. Kofta bar hun med stolthet.

Mary tilhørte den generasjonen som fortsatt brukte det samiske språket, til tross for mange harde år med en hard fornorskningsprosess. Mary ble gjerne benyttet som ressursperson innen lokal terminologi, stedsnavn og samiske navnetradisjoner.

Vi minnes Mary som et forbilde og vegviser for lokalsamfunnet, for våre tradisjoner, for kvinner, og for Sápmi

Jeg vil med dette på vegne av Sametinget og det samiske folket, takke Mary Konstanse Mikalsen Trollvik for det gode arbeidet hun har gjort for hele det samiske folket.

 

Hvil i fred!