Oppstart av Nussir-gruven bryter norsk lov

Gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord i Hammerfest kommune vil halvere antall reindriftsutøvere i Fiettar reinbeitedistrikt, viser konsekvensanalyse av Stiftelsen Protect Sápmi.

Stiftelsen Protect Sápmi har på oppdrag fra Sametinget foretatt konsekvensanalyse der de har vurdert eksisterende arealinngrep sammen med planlagte inngrep. Arealinngrepsanalysene er kombinert tradisjonell reindriftskunnskap.

Konsekvensanalysen viser at:

  • Distrikt 22 Fiettar vil bli sterkt berørt av arealinngrepet da minimumsbeiter i områdene Riehpavuonmohkki, Gumpenjunni, Nussir og Jalgesvárri vil bli betydelig innskrenket.
  • 54 % av distrikt 22 Fiettars areal er allerede påvirket av eksisterende arealinngrep.
  • Påvirket areal vil øke til 70 %, som følge av ny 420 kV kraftledning til Skaidi og gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni.
  • 70 % påvirket areal er langt over tålegrensen for reindrift som er regningssvarende. Reintallet må reduseres med anslagsvis 50%. Siden reintallet varierer mellom siidaandelene, betyr dette at mellom 6 og 10 av distriktets 14 siidaandeler må avvikles.
  • Det påvirkede arealet er i kalvingsområdet og i de mest produktive beiteområdene som er helt avgjørende for reinens overlevelsesevne gjennom reindriftsåret.
  • Inngrepet vil gi sterkt fall i inntekt og økning i utgifter.
  • For distrikt 20 Fála vil høstflyttveien forbi Gumpenjunni i praksis bli stengt, bl.a. fordi oppsamling- og oppholdsområdene før og etter flytting blir påvirket. Det er i strid med reindriftslovens § 22 om at reindriftens flyttleier ikke må stenges.
  • De avbøtende tiltakene i gruvetillatelsen vil ikke sikre at reindriften kan videreføres med et fortsatt økonomisk utbytte.

Les konsekvensanalysen: Analyse av virkningen for reindriften ved planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune (PDF, 24 MB)

– Det er en svært grundig konsekvensanalyse som her er gjort og den er tydelig på at gruvevirksomheten ikke kan sameksistere med videreføring av en regningssvarende reindrift for alle siidaandelshaverne i distriktet. Dette betyr at gruvetillatelsen er i strid med norsk og internasjonal lov, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Staten kan etter menneskerettsloven og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 ikke tillate arealinngrep som medfører at samisk reindrift blir nektet eller vesentlig krenket slik at det ikke lenger er grunnlag for enkeltes kulturutøvelse i et driftsområde. Dette har så vel Stortinget som Høyesterett sluttet seg til.

– Nå har vi fått en grundig faglig vurdering som klart får fram at terskelen for hva staten kan tillate her blir overtrådt. Denne analysen vil gi et faglig grunnlag for å bestride riktigheten i regjeringens tillatelse til Nussir-gruva. Konsekvensanalysen vil gi grunnlag for en egen sak til Sametingets plenum om den videre oppfølgingen av den planlagte Nussir-gruva, avslutter sametingsråd Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no