Plenumsleders velkomsttale under sametingsåpning

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) ønsket velkommen til åpningen av det 9. sameting onsdag 20. oktober 2021. Her kan du lese hele talen hans:

Deres Majestet Kong Harald, deres Kongelige høyhet Kronprins Haakon, ærede sametingspresidenter og talsmann, Stortingets første visepresident, statsråd, Høyesterettsjustitiarius, sametingsrepresentanter, kjære alle inviterte gjester: det er en stor glede og ære for meg som plenumsleder å kunne ønske dere velkommen til den høytidelige åpningen av det 9.ende sameting.

Det er spesielt gledelig å kunne ønske dere velkommen tilbake igjen til plenumssalen, selve hjertet av Sametinget – etter en lang periode med strenge avstandskrav og smitteverntiltak. Pandemien er ikke over, men for de fleste av oss har hverdagen begynt å komme tilbake igjen til normalen. Vi kan håndhilse på hverandre igjen og gi en varm klem til gode kollegaer og venner på denne store dagen. Jeg er også veldig glad for å kunne ønske kollegaer fra svensk og finsk side av Sápmi velkommen. Det samiske folket kaller seg for et grenseløst folk, men under pandemien ble grensene tydelige hindre for vårt folk. Statsgrensene og de ulike statenes håndtering av Covid-19 har skapt utfordringer for vår samhandling og det samiske samarbeidet, samt samisk næringsutøvelse og kulturutøvelse over grensene. De nordiske statene bør søke råd og innspill fra Sametingene i Norge, Sverige og Finland i å finne løsninger for å fjerne slike samiske grensehindringer for fremtiden.

På vegne av Sametinget er jeg også svært glad for at hans majestet Kong Harald er til stede for å foreta den offisielle åpningen av det niende Sameting. Kongens og kronprins Haakons tilstedeværelse vitner om et godt forhold mellom kongehuset og det samiske folk. Kongehusets engasjement for det samiske samfunnet har stor betydning. Sametinget representerer det samiske demokratiet, som skal ha en like naturlig plass i det nasjonale landskapet som det norske demokratiet.

Dessverre har vi erfaringer fra årets sametingsvalg som tyder på at det fortsatt er en vei å gå. Vi har opplevd mange store utfordringer under valget som ligger utenfor vår kontroll, men også andre praktiske forhold som ligger inn under vår kontroll som vi kan bli bedre på. Sametinget avdekket alvorlige feil og mangler ved Sametingets valgmanntall i forkant av valget, som trolig har skapt mye uro og usikkerhet. Det var problemer knyttet til utsending av lister og partienes programmer. Mange av oss ville nok også gjerne sett at valgresultatet var klart på et mye tidligere tidspunkt. Og fortsatt er det slik at Sametingsvalget stort sett kun dekkes av de samiske mediene, der de nasjonale nyhetsmediene bare unntaksvis lager saker om dette. Det er et demokratisk problem i et land der det samiske skal være likestilt det norske. Disse utfordringene skal vi ta tak i og finne gode løsninger på.

Til tross for at Sametingets valgmanntall øker fra år til år, ser vi ikke den samme økningen i valgdeltakelsen. Det er også spesielt blant de yngste at valgdeltakelsen er lav. Det er en utfordring både det samiske og norske demokratiet har – nemlig å engasjere unge mennesker. Hvilke ambisjoner og ønsker har vi for det samiske demokratiet? Hvordan skal vi best løse sametingsvalget i fremtiden? Og hvordan skal vi nå de unge velgerne, de som bærer fremtida på sine skuldre? Det er store og vanskelige spørsmål som ikke nødvendigvis har et enkelt svar. Det vil være opp til Sametingets plenum i den kommende perioden å se nærmere på dette.

Kjære sametingsrepresentanter, jeg vil gratulere dere alle med valget og dagen i dag – og de mange store oppgavene som venter. Dere kjenner nok på mange følelser på en dag som denne, både ydmykhet og takknemlighet for den tilliten som du er gitt av det samiske folk, men også optimisme, pågangsmot og forventninger om det arbeidet som venter. Gratulerer til dere som har fått fornyet tillit, og en varm velkomst til dere som i dag trår inn i representantenes rekker for aller første gang. Ta med dere disse følelsene, både optimisme og mot i deres arbeid de kommende fire årene. Det vil komme dager der dere behøver å hente frem noen av de kreftene, for det krever ofte mot å være stemmen til en minoritet.

Vårt folk har dessverre ofte måttet være modige og måttet tåle mye. Det ser vi i et stadig tøffere debattklima der det samiske blir gjenstand for hets, trusler og diskriminering. Det kan ha store konsekvenser for den samiske samfunnsdebatten om det kun er en side som får rope høyt, mens den andre siden tier fordi man ikke orker å stå i det. Vi er mange som er bekymret for skadevirkningene dette har for spesielt den oppvoksende generasjonen. Vi som samiske folkevalgte har et ansvar med å si ifra om at det ikke er akseptabelt, men det ansvaret bærer ikke vi alene.

Opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen har vært en svært viktig sak for Sametinget i tidligere perioder, og i inneværende periode vil kommisjonen avlegge sin rapport til Stortinget. Det samme vil Ytringsfrihetskommisjonen gjøre. Begge kommisjonene har hittil fått høre mange historier og erfaringer fra det samiske samfunnet som handler om grov samehets og diskriminering. Fra Sametinget forventer vi at det er et tema i de kommende rapportene, og vi vil derfor innstendig oppfordre både Storting og regjering til å lytte til beretningene som kommer fra det samiske samfunnet.

Det samiske folkets behov og visjoner for fremtida, og løsninger på de utfordringene som vi møter, må defineres av oss selv. Vi som folk har rett til å definere vår fremtid. Sametinget er det representative organet for den samiske stemmen, som gir både politiske muligheter og løsninger til det beste for det samiske samfunnet. I det ligger det også en erkjennelse av at vi er avhengige av et godt og gjensidig respektfullt samarbeid med norske myndigheter. Det er svært gledelig at vi starter en ny periode der det samiske-norske samarbeidet er ytterligere forsterket og forankret gjennom den lovfestede konsultasjonsplikten for alle norske myndighetsnivåer, som Stortinget vedtok tidligere i år, og som hadde bred tverrpolitisk enighet på Sametinget. Konsultasjoner sikrer at samiske synspunkter blir del av beslutningsprosesser, som igjen fører til et bedre beslutningsgrunnlag. Det er et gode for alle.

Med disse ordene ønsker jeg alle velkommen til sametingsåpning.
Til nyvalgte og gjenvalgte representanter ønsker jeg velkommen til viktig gjerning.

Gud signe Kongen!