Presidentens tale til FNs internasjonale urfolksdag 2022

Presidentens tale til FNs internasjonale urfolksdag 2022

Máret Inger A. Anti/Sametinget Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til FNs internasjonale urfolksdag, som markeres 9. august. (Talen er på norsk, nordsamisk og engelsk.) 

Først og fremst vil jeg gratulere oss alle med dagen i dag.

I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Dette er en dag der vi skal sette søkelys på alle verdens urfolk og hvor respekt og solidaritet overfor verdens urfolk og våre rettigheter skal stå i sentrum.

Mange urfolk lever under svært vanskelige forhold og er spesielt hardt rammet av tiltak og prosesser som vanskeliggjør mulighetene til å kunne leve og utvikle oss innenfor rammen av de rettighetene som er vedtatt gjennom FNs erklæring om urfolks rettigheter.

I dag har jeg valgt å trekke fram våre bidrag og utfordringer knyttet opp mot klima og matsystemer. Klimaendringer rammer oss urfolk særlig hardt og det henger tett sammen med forvaltning og utnyttelse av naturressurser.

Det internasjonale naturpanels rapport fra 2019 viser at det biologiske mangfold er best ivaretatt i urfolksområder. Dette er ikke tilfeldig. Vi lever, og har levd, i nær tilknytning og avhengighet til de naturressursene som omgir oss.

Derfor er det viktig at vi urfolk forvalter våre naturressurser, slik at vi kan sikre grunnlaget for fiske, jakt, fangst, sanking og beitenæringer.

Også i Norge har vi ferske eksempler på at statens forvalting er feilslått. Mange har i sommer opplevd at de ikke kan fiske laks, slik de alltid har gjort. For å forbedre matsikkerheten mener vi at vi må ha en større rolle i forvaltningen av ressursene og et trygt rettsgrunnlag.

Ingen andre enn vi som lever nær ressursene har større kunnskap og interesse av å forvalte ressursene på en bærekraftig måte som sikrer at ressursene også er det for de som kommer etter oss.

Derfor er jeg glad for at FN gjennom verdens matvareorganisasjon, FAO, nå har rettet oppmerksomheten også til matsystemer i urfolkskområdene i Arktis. Dette er et arbeid som vi i Sametinget ønsker å bidra i. 

Verdiene og kunnskapen som vi urfolk besitter kan bidra til løsninger som ikke bare forbedrer situasjonen for urfolk, men også for andre.

Gratulerer med verdens urfolksdag!  

English

Today, August 9th, we mark the International Day of the World`s Indigenous Peoples. This is a day where we will have in focus and a spotlight on all the World's Indigenous Peoples,-  and where respect, solidarity and Indigenous Rights will be in focus towards the World's Indigenous Peoples.

Many Indigenous People do live under difficult conditions, which makes it difficult for them to be able to live and to develop in accordance with the Indigenous Rights that has been adopted through the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Today I have chosen to highlight our contributions and challenges related to Climate and Food Systems. Climate Change is affecting the Indigenous People particularly hard. Climate Change is also closely linked to the management and utilization of natural resources.

The UN Report, called IPBES, from 2019 shows that biological diversity is best protected in indigenous areas. This is not a coincidence, but we live - and we have lived, in close connection with the nature and natural resources.  

It is therefore important that we, Indigenous Peoples, also administrate the natural resources, to secure the basis for fishing, hunting, exploitation, gathering and traditional pastoralism.

Also in Norway, we have recent examples of how the state administration is failing. Many people have experienced this summer, that they are not able to fish salmon, as they have done it traditionally. To improve food security, then our suggestion is that Indigenous Peoples must have a better role of resource management.

No one else, except us - We are the people that are living close with the natural resources, and we have the knowledge and interest to administrate our resources with sustainability and to secure it for the next generations

Therefore, I am satisfied, to see how the UN, with its Food and Agriculture Organisation- FAO, has paid attention to the food systems in the Indigenous Areas in the Arctic. The Sámi Parliament will contribute on this process.

Both, the values, and the unique knowledge among the Indigenous People can provide better solutions - improve the situation for both groups - the Indigenous and non-Indigenous People.

Congratulations with the International Day of the World`s Indigenous Peoples!