Rapport om umesamisk språk på norsk side

Rapport om umesamisk språk på norsk side

Professor Jon Todal har på oppdrag for Sametinget utført utredning om dagens situasjon for umesamisk språk på norsk side, situasjonen nå og tiltak for framtiden.

Utredningen vil gå gjennom ulike sider ved den umesamiske språksituasjonen i dag. På grunnlag av denne gjennomgangen vil utredningen presentere noen forslag til tiltak som skal medvirke til å styrke umesamisk språk, særlig med tanke på å øke tallet på talere av språket.

Språkpolitiske tiltak for umesamisk representerer noe prinsipielt nytt fra Sametingets side, siden det her er snakk om et språk som i dag ikke lenger har talere som er født og oppvokst med språket på norsk side av grensa. Utredningen drøfter derfor en del grunnleggende spørsmål om språk og dialekt, egne samiske områder og «delidentiteter», vesentlig for å synliggjøre hva som bør avgjøres på politisk nivå.

Les rapporten: Umesamisk språk på norsk side (PDF, 2 MB)

20. april kl. 17.00-19.00 var det åpent webinar om situasjonen for umesamisk, hvor professor Jon Todal presenterte resultatene fra utredningen. Det er ikke gjort opptak av webinaret.

Sametingets plenum anerkjente i desember 2018 språkstrategien Giellalokten - Sametingets strategier for samiske språk. Sametinget vedtok da at umesamisk språk skulle inkluderes i språkstyrkingsarbeidet, og det ble gjort vedtak om å lage en egen utredning om tilstand, ressurser, strategier og tiltak for umesamisk språk i Norge. Dette har ikke vært gjort før.

Sametinget presiserte i vedtaket at situasjonen for umesamisk på norsk side av grensa skulle sees i sammenheng med situasjonen for språket på svensk side slik at strategier og tiltak kunne samordnes.