Sametinget har bevilget i overkant av 14 millioner kroner til nye læremidler

Sametinget har bevilget i overkant av 14 millioner kroner til nye læremidler

Sametinget har tildelt kr 14 366 000 støtte til ulike læremiddelprosjekter. Prosjektene er innenfor prioriterte fag, som læremidler til samisk, på nord-, lule- og sørsamisk, og særskilte tilrettelagte læremidler. I år har Sametinget mottatt søknader på 77,6 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler, og nå er første del behandlet. De resterende søknadene blir behandlet i løpet sensommeren.

- Det er viktig å utvikle læremidler på alle tre samiske språk, behovet for nye og oppdaterte læremidler er stort. JegMikkel Eskil Mikkelsen Vaino Rensberg, Sámediggi   er fornøyd med at vi har prioritert nye læremidler både til samisk første- og andrespråks elever, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Nå igangsettes produksjon av læremidler i sørsamisk for 1.- 4 klasse, grunnopplæring i lulesamisk som andrespråk og nordsamisk som andrespråk for videregående skole.

- Nå har vi blant annet valgt å prioritere de prosjektene som blir ferdige i underkant av to år. Vi får ofte tilbakemeldinger fra samiske lærere og foreldre, om at de ikke er fornøyd med den manglende læremiddelsituasjonen. Sametinget er særlig fornøyd med at digitale prosjekter planlegges ferdigstilt innen to år, sier Mikkelsen.

Det er beklagelig at det i år ikke er kommet inn søknader til alle de prioriterte samiskfagene. Vi har ikke fått søknader til sørsamisk som andrespråk for mellomtrinnet, og til lule- og nordsamisk som andrespråk, innenfor yrkesfaglig retning. Det er derfor veldig bra at de søknadene som er kommet inn, er så gode at vi hadde mulighet til å støtte de.

Sametinget er også fornøyd med at vi i år har hatt mulighet til å gi støtte til samisk språkutvikling for elever med særlige behov i skolen. For denne elevgruppen er det særlig viktig å ha læremidler på samisk, og behovet innenfor denne fagsektoren er stort.

I tillegg har Sametinget gitt tilskudd til et læremiddelprosjekt i samfunnsfag, med tidsaktuell tema; nettvett. Læremiddelet er på nord-, lule- og sørsamisk.

Sametinget er i ferd med å utvikle nye mål og strategier for utvikling av samiske læremidler, som skal erstatte den gjeldende handlingsplanen for læremiddelutvikling. Det er viktig å kjenne til behovene i skolen, samt vurdere nye tiltak for en mer effektiv læremiddelutvikling. Denne planen skal være ferdig inne utgangen av dette året.

Oversikt over tildelinger til samiske læremidler juni 2022
Prioritering Språk Tittel Søker Vedtatt
Samfunnsfag 5.-7. årstrinn ns/ls/ss Oversette og tilpasse Redd Barnas undervisningsmateriell – Hva ville du gjort? Diskusjonskort om nettvett, 5.-7. trinn Redd Barna 363 000
Samisk som førstespråk 1.-4. årstrinn ss/ls/ns skole.samiskeventyr.no Fase 3 Miksapix Interactive AS 980 000
Sørsamisk som førstespråk 1.-4.trinn ss LearnLab AS 6 000 000
Samisk som andrespråk - samisk 3 nivå 1-3 ls Vuostasj - nælját lávkke ABC-COMPANY E-SKUVLA AS 1 698 000
Dássemolsašumi animašuvnnat ns ABC-COMPANY E-SKUVLA AS 983 000
Digitála oahpponeavvu sámegiela álgooahpahussii ns BÁRUS SA - SAMISK FORLAG 518 000
Grunnleggende opplæring i nordsamisk som første, andre og tredjespråk, 1.- 3. årstrinn ns SOLUM BOKVENNEN AS 1 739 000
Oversetting av digitale tekster/læremidler ns DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 100 000
14 366 000

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no