Sametinget støtter ung fisker i etableringsfasen

Sametinget støtter ung fisker i etableringsfasen

Sametinget gir 300.000 kroner i tilskudd til selskapet Meron AS i Tana kommune. Midlene skal gå til kjøp av fiskebåt til ung fisker.

Meron AS er et nydannet fiskeriselskap stiftet av Ari Solbakk, og får tilskudd på kr 300 000 til innkjøp av fiskebåt. Firmaet er nyregistrert og båtkjøpet er en førstegangsinvestering. Firmaet mener at etterspørselen etter sjømat vokser, og virksomheten skal primært drive med kystfiske.

Ari Solbakk er 25 år gammel og vil som vil satse med konvensjonell fiske med base i Torhorp i Tana kommune. Han mener selskapet vil være et lite, men lønnsomt fiskeriselskap.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener det er fint at Sametinget kan støtte unge voksne som vil satse stort.

– Det er svært gledelig at rekrutteringen til fiskeriene øker, og spesielt gledelig er det at unge folk satser. Det er viktig at Sametinget støtter opp om de som vil jobbe i fiskerinæringen. Slik satsning kan også gi andre ringvirkninger som for eksempel være med på å sikre samisk bosetning i kyststrøkene, sier Muotka.

Gjennom årlige budsjetter har Sametinget satt av virkemidler til marine næringer. Ved å gi støtte til investeringer i fartøyer, moderniseringer av lokale mottaksanlegg og bidra til produktutvikling innenfor marin næringsvirksomhet, kan en sterkere bidra til å opprettholde og styrke bærekraftige fiskerimiljøer i samiske kyst- og fjordsamfunn.

Sametinget har økt sin satsing på primærnæringer i år, og har løftet maksimumsstøtten til brukte fartøy fra 200 000 kroner i 2019 til 300 000 kroner i 2020.

Tilskuddet er tildelt fra ordningen Tilskudd til primærnæringer.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no