Sametingets reviderte budsjett 2021

Sametingets reviderte budsjett 2021

Sametingsrådet foreslår å forlenge støtteordninger til samisk nærings- og kulturliv i revidert budsjett 2021. - Sametinget er opptatt av å bidra til at nærings- og kulturlivet klarer seg så godt som mulig gjennom pandemien, sier Henrik Olsen (NSR).

Sametingsrådet foreslår dermed å sette av 1 200 000 kroner til koronatiltak som skal støtte opp denne målgruppen.

- Det settes av ekstra ressurser for å nå kunstnere gjennom økte rammer til kunstnerstipend, gjennom større rammer for institusjonene til utvikling- og omstillingstiltak. Samt at reiselivsnæringen skal kunne omstille seg til en ny hverdag, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).Klikk for stort bilde

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet økt bevilgningen med kr 4 000 000 som er rettet mot koronatiltak. Økningen begrunnes i koronatiltak rettet mot samisk næringsliv.

Sametinget opplever at det er mange som søker på ordningene, og at det er et stort behov for det.

- Sápmi er svært mangfoldig, og blir sterkt berørt av den pågående pandemien. Samisk reiseliv, variert næringsliv og kreative næringer vil gå under disse prioriteringene som gir betydelig grad av nyskapning og bedriftsutvikling, sier Olsen.

Kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino foreslås det økning i direkte tilskudd.

- De har mange kunstnere/kulturnæringsaktører tilknyttet seg og stadig flere blir det. Oppgavene blir også flere og større, derfor er det bra at vi kan gi økning til Dáidadállu, sier Olsen.

Sametinget har sendt møteforespørsel til Stortingets finanskomité, der tema vil være revidert nasjonalbudsjett og bevilgninger til samiske formål.

Av andre høydepunkter i Sametingets reviderte budsjett finner man blant annet:

Sametinget har i mars 2021 mottatt engangstilskudd på kr 1 000 000 fra Kulturdepartementet. Tilskuddet er øremerket Sametingets innkjøpsordning for kunst, forvaltet av RiddoDuottarMuseat (RDM).

Tilskuddet til de tre museene Árran julevsáme guovdásj/ Árran lulesamisk senter, Várdobáiki Sámi guovddáš/ Várdobáiki samisk senter og Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk økes i 2021 som engangsbevilgning, for å realisere Bååstede prosjektet og kunne ta imot gjenstander. Det settes av kr 2 700 000 til formålet.

Samiske kulturminner er mangelfullt registret overalt i det samiske bruksområdet. Sørsamiske kulturminner, da særlig i områder der reindrifta har vært omstridt, er spesielt lite registrert. Kulturminneregistreringer her vil ha betydning som historisk kildetilfang generelt og som argument i rettighetsdiskusjoner. Det settes av kr 150 000 til formålet.

Det sette av 500 000 ekstra til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager.

Den søkerbaserte ordningen for rettigheter til arealer og ressurser styrkes med 250.000 da det er stor pågang på denne ordningen.

Sametinget har et overskudd på kr 6 459 171 fra 2020 som er fordelt i sametingsrådets forslag til revidert budsjett.

Sametingets reviderte budsjett 2021 - sametingsrådets forslag til innstilling (PDF, 523 kB)

Sametingets plenum behandler revidert budsjett under plenumsmøtet 14. juni – 18. juni.