Signerer samarbeidsavtale

24. november signerer sametingspresident Silje Karine Muotka og fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune Even Aleksander Hagen en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune.

Sametingspresident Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget – Det er en stor samisk befolkning og flere reinbeitedistrikt i Innlandet fylkeskommune. Derfor er Sametinget glad for at Innlandet fylkeskommune har tatt initiativ til å få på plass en samarbeidsavtale med Sametinget. Samarbeidsavtalen gjør det mulig å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv i fylkeskommunen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Fylkeskommunen spiller en viktig rolle som pådrivere i arbeidet med samisk språk i eget fylke. Gjennom en samarbeidsavtale med Sametinget forplikter de seg til et varig fast samarbeid for å styrke samisk språk, kultur, samfunnsliv og samiske næringer i Innlandet.

– Innlandet er et samisk fylke med to språk, norsk og sørsamisk. Avtalen skal bidra til utvikling i sørsamisk område i samsvar med nasjonal samepolitikk og internasjonale forpliktelser, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune Sametinget har tidligere hatt en samarbeidsavtale med fylkeskommunene i sørsamisk område; Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner. I 2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slått sammen til én fylkeskommune. Dette førte til at denne samarbeidsavtalen opphørte, og det ble laget en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune og mellom Sametinget og nye Trøndelag fylkeskommune. Dermed var ikke samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Hedmark fylkeskommune, nå Innlandet fylkeskommune, lenger gjeldende.

Den nye samarbeidsavtalen er gjeldende fra 2022. Hovedformålet er å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv. Innsatsområdene i avtalen er; samisk språk, regional planlegging og arealforvaltning, opplæring, kultursamarbeid, bibliotek, kulturminneforvaltning/kulturarv, museum, kunnskapsformidling, næringsutvikling og reindrift.

– Det er viktig at Sametinget og Innlandet fylkeskommune legger forholdene til rette for varig fast samarbeid i saker som angår den samiske befolkingen og samiske områder i Innlandet. Samarbeidsavtalen viser at fylkeskommunen tar sin samiske befolkning på alvor, og vil tilrettelegge forholdene for å styrke og videreutvikle samisk språk og kultur på best mulig måte, sier sametingspresidenten.

– Fylkeskommunen skal sørge for kompetanse i samisk språk og kultur, både innenfor egen administrasjon og innenfor de tjenester vi har ansvar for. Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, og det er viktig at elevene som har krav på det, tilbys samiskopplæring, sier fylkesordføreren.

Innlandet fylkeskommune jobber tett med Engerdal kommune, som er i prosess med å søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Det er i kommunene det kan skapes samiskspråklige møteplasser, og også legges til rette for gode vilkår for opplæring, spesielt i det sørsamiske, som i dag ligger på UNESCOs liste over alvorlig truede språk, sier fylkesordføreren.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune skal signeres av partene på Sametinget i Karasjok 24. november kl. 13.00.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), tlf. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no og/eller fylkesordfører Even Aleksander Hagen, tlf: +47 416 44 654, even.aleksander.hagen@innlandetfylke.no