Støtte til fiskerinæringen gir arbeidsplasser

Støtte til fiskerinæringen gir arbeidsplasser

Sametingsrådet har innvilget tilskudd til flere innen fiskerinæringen, og bidrar med dette å skape flere arbeidplasser i distriktene.

Sametinget har innvilget inntil kr 337 000,- i tilskudd til det nystiftede selskapet Båro AS i Loppa kommune. Tilskuddet skal gå til innkjøp av fiskebåt og utstyr. Båro AS skal drive med kyst-, fjord- og havfiske, hovedsakelig etter torsk og krabbe, med kveite, hyse og sei som sekundærnæring. Eieren av selskapet; Jostein Bårdsen Rosenlund, har 12 års erfaring fra fiskerinæringa og ønsker gjennom etableringa å satse på fiskeri som levevei.

Rådsmedlem Silje Karine Muotka (NSR) synes at det er positivt at fiskerinæringa bidrar til arbeidsplasser i Loppa kommune.

– Næringa er med på å styrke bosetting langs kysten og er på den måten med på å opprettholde livskraftlige, sjøsamiske samfunn.

Sametingsrådet også har gitt 400 000 kroner i tilskudd til VSK Fiskeredskaper til nytt produksjonsbygg for fiskegarn på Vannøya i Karlsøy kommune. Det skal bygges som et nytt 300m2 tilbygg til eksisterende produksjonslokaler i Kokkevollen næringspark.

VSK Fiskeredskaper sier i sin søknad at utbyggingen vil gi enda større produksjonskapasitet og muligheter for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Karlsøy. De anslår selv at utbyggingen vil danne grunnlag for 2-3 nye arbeidsplasser i bedriften.

Til det nyoppstartede enkeltmannsforetaket Valle Fisk i Lebesby kommune, har sametingsrådet innvilget inntil 331 000 kroner i tilskudd. Valle fisk skal drive med fjordfiske,  og tilskuddet skal gå til innkjøp av fiskebåt og utstyr. Målet for bedriftseieren; Frank-Arne Valle, er i første omgang å skape sin egen arbeidsplass, for deretter å skape ytterligere en arbeidsplass til i Lebesby kommune.

– Denne etableringen er viktig for Lebesby, da mottaksstasjonen der har behov for at flere lokale båter kommer til. Det vil føre til en jevnere råstofftilgang på landsiden. Vi er glad for at Sametinget kan bidra til å skape arbeidsplasser i distriktene. Fiskerinæringen er en sentral næring i  mange lokalsamfunn langs kysten vår, og sammenhengen  mellom sysselsetting og gode rammebetingelser vil kunne gi økt bosetting i distriktene, avslutter Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no