Styrking av hørselsomsorg for personer med samiskspråklig bakgrunn

Styrking av hørselsomsorg for personer med samiskspråklig bakgrunn

Sametingsrådet innvilger kr. 450 000,- i prosjektstøtte til Hørselshemmedes landsforbund (HLF) for å styrke  hørselsomsorg for personer med samiskspråklig bakgrunn. 

Prosjektet har til hensikt å øke kunnskapsnivået om hørsel blant samiskspråklige og på den måten bidra til at flere samer med hørselsutfordringer får den hjelpen og tilretteleggingen de har krav på. At informasjon og veiledning er tilgjengelig på samisk er viktig for å minske kommunikasjonsproblemer samer opplever i møtet med det offentlige.

– Det er stort behov for kompetanseheving innenfor hørselsomsorg for samiske brukere. HLF skal i utgangspunktet favne hele den norske befolkninga, men det er fortsatt lite informasjon om hørsel tilgjengelig på samisk i dag, sier sametingsråd Hans Ole Eira. 

Hørselsutfordringer er en økende helseutfordring, noe som kan medføre store følger for arbeidslivet, det sosiale livet og folkehelsa generelt. Mange samiske hørselshemmede kunne ha stått lenger i jobb, vært mer deltagende i samfunnslivet og hatt en bedre helse om de hadde fått et mestringskurs for seg og sine pårørende i nærheten av der de bor, og ikke minst i møte med helse- og omsorgsansatte med hørselskompetanse.

Informasjon og veiledning skal gjøres tilgjengelig på samisk for å minske kommunikasjonsproblemene samer opplever i møtet med det offentlige. Innen språk og språkstyrking er det viktig å styrke dette med tanke på informasjon, kunnskap, ulike kursprogram og rekruttering av frivillige.

- Det er viktig å ha god informasjon tilgjengelig på morsmålet sitt, og å ha noen å prate med om hørselsutfordringene sine, få hjelp og tips til hvordan man mestrer hverdagen, hjelp til bruk og stell av høreapparater og få hjelp til å tilegne seg kunnskaper om hva man har krav på og hvordan man finner frem i systemet, sier sametingsråden.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), tlf. 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no, eller sametingspresident Aili Keskitalo (NSR): tlf. 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no