Tale på Nordisk råds sesjon 2023

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til Nordisk råds sesjon 2023 i Oslo 1. november 2023.

Silje Karine Muotka taler til Nordisk råd Sandra Márjá West

Gudnejahttun miellahttut Davvirikkalaš ráđis, ráhkis davviriikkalaš guoimmit ja ustibat!

Dette er vel første gang i mitt liv at jeg taler som internasjonal gjest på et møte i Norge.

Jeg taler på vegne av Samisk Parlamentarisk Råd (SPR), som er et samarbeidsorgan for Sametingene i Norge, Sverige og Finland. Vi er eneste observatør i Nordisk råd. Men vi er også eneste nasjon i Norden som ikke er medlem. Vi ønsker å styrke SPRs reelle deltakelse i Nordisk råd. Vi er opptatt av samers aktive deltakelse i alle beslutninger som gjelder oss. Dersom Norden virkelig skal bli verdens mest integrerte region, så kan det ikke skje uten oss.

Nordisk samekonvensjon vil sikre at samer i Norge, Sverige og Finland kan ha harmoniserte minsterettigheter slik at vi kan bevare, utøve og utvikle vår kultur som ett folk. En Nordisk samekonvensjon vil ikke hindre hver enkelt stat til å utvide samenes rettigheter eller å treffe mer omfattende tiltak.

Det foreligger et fremforhandlet forslag, der SPR har krevd fire små endringer, som ikke har større betydning for statene, men som er viktige for oss. Det går på innholdet i selvbestemmelsesretten, som vi mener er noe mer enn konsultasjoner. Og at statene ikke skal ha mulighet til å endre på kriteriene for innmelding i valgmanntallene. Vi ber Norge, Sverige og Finland om å godkjenne endringsforslagene til SPR og vedta Nordisk samekonvensjon.

Samene er et grenseløst folk, men vi kjenner på grensene hver dag. I arbeidet med samiske språk, lærerrekruttering og samiske læremidler har vi mye å vinne på sterkere samarbeid over riksgrensene. Sannhets- og forsoningsarbeidet bør også ses på i et grenseløst perspektiv.

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge leverte sin rapport til Stortinget 1. juni i år. Gjennom 300 år med urett har tusener av samer mistet sitt språk og sin kultur. Startpunktet for forsoning må være tillitsbygging ved at samiske rettigheter respekteres, og at det som er ødelagt må repareres. Kommisjonsarbeid pågår nå også på finsk og svensk side, og Kalaallit Nunnaat / Grønland har også hatt sin kommisjon. Dette vil derfor være et naturlig tema for Nordisk råd å jobbe videre med.

Urfolk er under sterkt press, både fra klimakrisen og fra det såkalt grønne skiftet. Klimakrisen må løses innen rammene av folkeretten. De nordiske landene har internasjonale forpliktelser, og Sametingene er en dialogpartner som kan bidra til at vi finner løsninger før vi handler i konflikter og brudd på menneskerettigheter.

Se video av talen