Tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, juni 2024

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, 11. juni 2024.

Møteleder,

Dommen er avsagt i Karasjok-saken. Karasjoks befolkning tapte, med minst mulig margin, i Høyesterett. Det er likevel tydelig at det foreligger samiske eiendomsrettigheter i Karasjok. Eiendomsrettighetene er ikke avvist, og Høyesterett har heller ikke sagt at FeFo har eiendomsrett.

Troligvis må også FeFo vurdere hvilken innvirkning Karasjok-dommen har på deres virksomhet i fremtiden. Sametingets plenum skal behandle sak om hvordan Sametinget mener at FeFos formålsparagraf kan oppnås på best mulig måte. Denne saken kommer til plenum i løpet av høsten.

Sametinget har et ansvar for utviklingen av FeFo. De fremtidige diskusjonene om FeFo gir oss en mulighet til å gå en sti der samisk rettsoppfatning respekteres og der FeFo tar hensyn til samiske rettigheter og rettighetshavere.

Rettighetskampen slutter ikke med Karasjok-dommen.

Melkøya-saken er den største arealinngrepssaken som noensinne har vært i Finnmark. Denne saken, og de medfølgende sakene, vil påvirke det samiske samfunnet og Finnmarks innbyggere i 10-20 år fremover. Den er en stor trussel mot samisk kultur og næringer: både utmarksbruk og reindrift. Den tapper mange for krefter og fremtidstro. De spør seg selv - hva nå? Og hva skal Sametingets svar være?

Skal vi la ungdommer og fremtidige generasjoner forsvare vårt livsgrunnlag. Og hvordan vil historien vurdere våre handlinger i denne saken? Kommer våre barnebarn til å ha spørsmål eller forståelse. Jeg ber plenum om fullmakt for å kunne vurdere alle tiltak for å stoppe elektrifiseringen av Melkøya. Vi trenger et så stort flertall som mulig, og jeg ber om deres støtte.

I Melkøya-saken så mangler kunnskapsgrunnlaget som er lovfestet.

Men en plass manglet det ikke kunnskap. I Bodø samlet over tusen urfolksforskere seg for konferansen til Native American and Indigenous Studies (NAISA). Kompetanse er en av våre mest verdifulle styrker. Kunnskap er kanskje den eneste ressursen som blir større når vi deler den med andre. Det varmer mitt hjerte å høre at urfolksforkjempere fra Brasil har sagt i media at de alltid føler seg veldig godt tatt imot når de kommer til Sápmi. De skrøt både av konferansens faglige innhold og av fellesskapet de opplevde sammen med andre urfolksforskere. Jeg vil gi honnør til arrangørene og til samiske forskere som har tatt så godt imot våre urfolksbrødre og -søstre.

Jeg vil gratulere Sápmis kvinnelandslag som vant Conifa cup i Bodø, og dermed ble verdensmestere. Fotball, og idrett, er en viktig møteplass for samer. Mange barn og unge deltar i idrett, og det er viktig at de kjenner seg trygge. Finnmark fotballkrets har startet prosjektet MII-MET-VI, som skal forhindre rasisme, diskriminering og hatprat. Sametingsrådet har støttet prosjektet med 400 000 kr.

Jeg fikk delta i Alta på en samling for dommere og trenere. Og der fikk jeg et grønt kort, helt ferskt fra trykkeriet. Finnmark fotballkrets ba meg love å bruke dette kortet når jeg ser at noen har gjort en god gjerning. Og nå ønsker jeg å gi dette grønne kortet til hele plenum, alle politikerne, Sametingets administrasjon, tolkene, oversetterne og til alle som legger ned en innsats for at det samiske demokratiet kan fungere. Jeg gleder meg til å følge MII-MET-VI-prosjektet videre. Målet er et godt og trygt miljø for alle, uansett hvem de er.

Sámi Valáštallanlihttu har opplevd stor medlemsvekst, og det er gledelig. De tar et viktig samfunnsansvar når de reiser vidt med prosjektet Ovttas.

Begge disse prosjektene viser en stor vilje til å forebygge diskriminering og hets. Vi trenger gode prosjekter og rollemodeller som kan inspirere oss alle i forebyggingsarbeidet.

Narvik har fått alpin-VM i 2029. Vi gratulerer og vet at mange har jobbet lenge for å få det til. Narvik kan speile de beste delene av livet vårt. Samisk kultur, mat og samarbeid med Árran og det samiske samfunnet er viktige deler av VM-søknaden.

Reiseliv har alltid vært viktig for mange samiske bedrifter. Sametinget har de siste ni årene hatt mange ulike prosjekter innen samisk reiseliv. Nå er det på tide å samle all kunnskapen og ta et helhetlig blikk på denne næringen. Sametingsrådet vil fremme en egen reiselivssak til plenum i slutten av året.

Sametinget og regjeringen har i lag startet arbeidet med et veikart for samisk næringsliv. Formålet er å styrke næringsutvikling i samiske områder. Sápmi har mange dyktige og innovative næringsutøvere. Jeg synes det er viktig at samiske næringer også får utviklingsmuligheter. Jeg håper at veikartet kan bli et godt verktøy og derfor har vi hentet innspill fra næringsaktører i hele Sápmi.

Vi trenger kapital slik at næringene kan investere. Derfor har sametingsrådet foreslått å sette av 2 millioner i revidert budsjett til et innovasjonsfond for samiske næringer. Fondet har fått navnet “Álgu”, som betyr begynnelse.

Jeg møtte den nye næringsministeren Cecilie Myrseth i Oslo i mai. Det var et inspirerende møte og næringsministeren ser ut til å ha stor vilje til å gjennomføre vårt felles arbeid. Det er også viktig å vurdere dagens virkemiddelordning, og hvorvidt de passer til samiske næringer.

Forslag til ny motorferdsellov ble lagt fram 21. mai i Oslo. Forslaget tar ikke hensyn til rettighetsgrunnlaget for samisk utmarksbruk. Det er beklagelig at utvalget ikke har tatt Sametingets høringsinnspill til følge. Klima- og miljødepartementet har åpnet høring som varer til 15. september. Sametingsrådet vil be om utsatt høringsfrist slik at vi kan behandle saken i Sametingets plenum i september. Finnmark fylkesting har også bedt om utsatt frist, og det støtter vi.

Sametinget har også sendt høring til Helse Nord 30. april, og nesten alle gruppene på Sametinget stilte seg bak brevet. Sametinget går imot flytting av døgnplasser fra DPS Tana til Alta. Vi er også imot nedbyggingen av rusbehandlingen ved TSB Alta. Vi har bedt Helse Nord instruere Finnmarkssykehuset i å bevare dagkirurgien i Alta, og heller bygge opp tilbudet, sammen med bedre føde- og akuttjenester. Vi går også imot nedleggelse av døgnplasser i Storslett, som ligger i et sentralt sjøsamisk område. Jeg ønsker å takke sametingsgruppene for et godt samarbeid. Det er avgjørende at den samiske befolkningen får gode helsetjenester.

Kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk får ikke tilstrekkelig hjelp til å løse sine utfordringer. KS kom med rapporten “Merkostnader til ivaretagelse av tospråklighet i forvaltningsområdet for samisk språk” i vinter. Rapporten viser at de samiske kommunene har merutgifter som ikke dekkes gjennom dagens inntektssystem. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport viste at det er et stort gap mellom samers lovfestede rettigheter og gjennomføringen av disse rettighetene. Kommunene har et viktig ansvar for å tilby samiske tjenester, som samiske barnehageplasser, samiskundervisning og likeverdige helsetjenester.

Vi har forventninger til et inntektssystem som tar hensyn til det spesielle ansvaret som kommunene i språkforvaltningsområdet har. Regjeringen har lovet å følge opp saken i neste stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Vi har nettopp gjennomført det siste møtet i samisk barneforum. Samisk barneforum er vår viktigste rådgiver. Målet med opprettelsen av samisk barneforum var å fremme samiske barns og ungdommers stemme. På denne måten ville vi sikre at samiske barn og unge tas hensyn til, og at de har medbestemmelse for fremming av gode oppvekstsvilkår og læringsmiljø. Det er viktig at vi vet hva samiske barn og unge opplever og tenker om sin egen hverdag. Barn og unge skal høres og skal få fremme sine meninger gjennom samtaler. Vi skal snakke med dem, og ikke bare om dem, når vi jobber med saker som barn og unge har mye større kunnskap og erfaringer fra enn det vi selv har.

11 barn fra skoler i Oslo, Tana, Hamarøy, Karasjok og Tjeldsund har deltatt i samisk barneforum. De har tatt opp saker som manglende oppnåelse av samiske barns rettigheter, hvordan stereotypisk undervisning om samisk kultur skader samiske barn, og manglende læremidler på samiske språk. Sametinget takker samisk barneforum. En stor takk også til skolene, til barnas hjelpere og til Redd barna. Vi har som mål å opprette et nytt barneforum.

Rådene fra samisk barneforum er fremført for Sametingets plenum, andre politiske organ, og også i FNs permanente forum for urfolkssaker i april. Det var godt å treffe verdens urfolk på Manhattan i New York. Permanent forum har nå valgt ny leder. Jeg takker tidligere leder Darío José Mejía Montalvo. Jeg ønsker å gratulere ny leder Hindou Oumarou Ibrahim. Jeg ser frem til hennes sterke lederskap av verdens urfolk.

Jeg ønsker dere gode forhandlinger.

Takk for oppmerksomheten.

Les sak 017/24 Sametingsrådets beretning om virksomhet - juni 2024