Tilskudd til mange ulike kulturminneprosjekter

Sametinget har i 2024 delt ut om lag 1,3 million kroner i tilskudd til kulturminneregistrering, båtprosjekt, bygningsvern og andre samiske kulturminneprosjekter. Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) er glad for at samisk kulturarv blir tatt vare på og synliggjort.

Runar Myrnes Balto Árvu/Sametinget

– Det er veldig gledelig at så mange jobber med samiske kulturminner. Dokumentasjon og formidling av våre kulturminner er kanskje den viktigste måten å synliggjøre samisk historie og tilstedeværelse på. Jeg er takknemlig for at Sametinget får anledning til å støtte så mange mennesker som gjør en svært viktig jobb, sier Myrnes Balto.

Fire ulike prosjekter skal registrere sørsamiske kulturminner. Det skal kartlegges kulturminner lengst sør i det samiske området. Et prosjekt i Innlandet fylke har fått midler, et annet prosjekt har fått midler til innsamling og systematisering av tradisjonsstoff knyttet til tamreindrift i Telemark.   

Flere prosjekter innen bygningsvern har blitt tildelt midler. Bygningsmassen på Kaperdalen i Senja kommune er et viktig samisk kulturmiljø. På denne boplassen er det boliggammer, fjøsgammer, gammetufter og andre kulturminner. Sametinget har i flere omganger gitt støtte til Midt-Troms museum for å sette i stand bygninger og tilrettelegge dette kulturlandskapet. I år er det bevilget 250 000 kroner til å sette i stand et geitefjøs med tilbygd høyløe. 

I pitesamisk område er det gitt midler til istandsetting av en låve fra 1939. Denne ligger på Solheim i Bodø kommune, og er typisk for den markasamiske bosettingen i pitesamisk område. Edvard og Maria som bygde og bodde der levde av reinen, skogen og jorda.

Et annet prosjekt i Nordland, som omhandler båter, er også tilgodesett med midler. Det finnes ingen helhetlig oversikt over samiske båter. Sametingsråden er derfor glad for dette prosjektet skal dokumentere samenes historiske rolle i båtbygging i Salten i Nordland.

– Resultatet av arbeidet vil kunne bli et viktig bidrag i forvaltningen av samisk båtarv, avslutter sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Her er en oversikt over de ulike kulturminnetilskuddene:

Kulturminnetilskudd 2024
Prosjekttittel Søker Bevilget
Nordlandsbåten Svanen Sjøsamisk Tun AS 27000
Restaurering av låve Arnstein Bård Brekke 150000
Registrering av kulturminner og kulturmiljø i pitesamisk område Nordfar As 80000
Kompetanseheving, medvirkning og formidling i forbindelse med feltregistrering og registrering av samiske kulturminner i Indre Fosen kommune Indre Fosen kommune 49000
Inventeringar efter samiska kulturminnen i och kring Kvelia, Kvesjøen och Murusjøen Stiftelsen Saemien Sijte 100000
Bygningsvern Eu Eiendom og utvikling Esther Utsi 50000
Istandsetting av fjøsgamme og rislae i Kaperdalen Stiftelsen Midt-Troms Museum 250000
Samiske kulturminner i Femundsmarka nasjonalpark og Langtjønna landskapsvernområde Trøndelag fylkeskommune 100000
Innsamling og systematisering av tradisjonsstoff Kjell Bitustøyl 100000
Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljø i Kaperdalen Stiftelsen Midt-Troms Museum 50000
Oppuss av bygdehus i Smørfjord Smørfjord bygdelag 25000
Kunnskapsløft samisk kulturarv i Innlandet Innlandet fylkeskommune 100000
Forsknings og fagutviklingsprosjekt: Samisk båt- og jektebygging Stiftelsen Nordlandsmuseet 200000
Sum   1281000