Vedtatt koronatiltak overfor kultur- og næringslivet

Sametingsrådet har i dag vedtatt en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. Sametinget forventer at sentrale myndigheter bidrar med likviditetsstøtte og krisepakker som også når samiske næringer og samisk kulturliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).Sametingsrådet Christina Gjertsen/Frisk bris studio  

– Sametinget jobber politisk opp mot sentrale myndigheter for å sikre at kontantstøtte, likviditetsstøtte eller andre krisepakker også dekker de behov som de samiske bedriftene og kulturaktørene har. Samtidig øker vi bevilgningene til det samiske kulturlivet og de samiske bedriftene umiddelbart, sier sametingspresident Aili Keskitalo. 

Samisk reiseliv, kulturnæringer og de fleste andre næringer har fått merke at koronatiltakene har rammet dem hardt. Sametingsrådet har derfor vedtatt en omdisponering av midler i budsjettet på tilsammen 8,4 millioner kroner.

– Vi er bekymret for våre kunstnere og kulturarbeidere som har mistet inntektsgrunnlaget sitt ved at avtaler og oppdrag er falt bort, og for samiske næringer som nå står i en vanskelig tid, sier Keskitalo, og understreker at Sametinget vil være fleksibel for å møte de endrede forutsetningene på best mulig måte. 

– Vi vil gi aktørene utvidede muligheter til å reorganisere prosjekter, og vil være serviceinnstilt hvis næringsaktører ønsker å bruke litt lengre tid på prosjektene, sier Keskitalo.

Sametinget følger med situasjonen også i andre saksområder, som for eksempel opplæring, og helse og omsorg.

– Vi vet at mange sliter nå og at det er mange som har store utfordringer gjennom krisen. Fra Sametingets side skal vi gjøre det vi kan, sier Keskitalo.

5,6 millioner kroner ekstra til næringslivet

Bedriftene i samisk område er mange og små, og næringslivet i samisk område er lite i forhold til folketallet.

– Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltmannsforetak med omstillingsbehov og mulighet for reorientering til nye markeder og utviklingstiltak, sier Keskitalo. 

Sametingsrådet har vedtatt disse tiltakene overfor næringslivet, som er en økning på 5,6 millioner kroner:

  • Sametingsrådet prioriterer å øke rammene til bedriftsutvikling under ordningene for variert næringsliv, samisk reiseliv og kreative næringer. Total ramme for variert næringsliv økes med kr. 3 000 000 til kr. 6 600 000.
  • Sametingsrådet ser behovet for spesielt å øke rammene til Sápmi næringshage for at de skal kunne ha fokus på og kapasitet til utvikling og oppfølging av bedriftene, herunder også ad-hoc midler for å igangsette mindre utviklingsprosjekt. Direkte tilskudd til Sápmi næringshage økes med kr. 400 000 til kr. 812 000.
  • Samisk reiseliv er inne i en svært krevende periode med plutselig bortfall av inntekter. Det gjelder både opplevelsesbedrifter, overnattingsbedrifter og mat- og restaurantbransjen. Rammen for samisk reiseliv – søkerbasert tilskudd – økes med kr. 1 000 000 til kr. 2 000 000.
  • Mange kunstnere og kulturarbeidere har mistet mye av inntektsgrunnlag på grunn av korona-tiltakene med avlyste og stengte arrangement. Rammen for kreative næringer – søkerbasert tilskudd – økes med kr. 1 000 000 til kr. 1 750 000.
  • Kunstnerkollektivet Dáiddadállu er både et utviklingsverksted og viktig infrastruktur for mange kunstnere. Det er behov for økt tilrettelegging og økt aktivitet i denne perioden. Direkte tilskudd til Dáiddadállu økes med kr. 200 000 til kr. 300 000.

2,8 millioner kroner ekstra til kulturlivet

Det er mange små bedrifter organisert som enkeltmannsforetak som baserer sin virksomhet på prosjekter og som freelancere i de samiske lokalsamfunnene. Bedrifter som i utgangspunktet er sårbare med svak finansiering, blant annet grunnet et lite publikumsgrunnlag i det samiske området, er ekstra sårbare for krisen som korona-viruset har utløst.

Sametingsrådet har vedtatt disse tiltakene overfor kulturlivet, som er en økning på 2,8 millioner kroner:

  • Samisk kunstnerråd og Sametinget er blitt enige om å øke rammen på Samisk kunstneravtale i 2020 med 800 000 kroner. Hele rammen for kunstneravtalen vil da utgjøre kr. 9 370 000.
  • Det er behov for å øke aktiviteten blant musikere og komponister i en periode med lav aktivitet. Flere prosjekter vil kompensere for lav etterspørsel og da vil Sametinget ha ordning for mer bruk av digitale verktøy. Rammen for musikkutgivelser og musikkutvikling økes med kr. 500 000 til kr. 3 000 000.
  • Sametinget vil også finansiere prosjekter som vil gi økt aktivitet, som kunstnerisk og faglig utvikling, produksjoner, digitaliseringsprosjekter, digital markedsføring, filmprosjekter og liknende. Rammen for kulturtiltak økes med kr. 1 000 000 til kr. 4 550 000. 
  • Mange av kulturinstitusjonene har måtte avlyse eller stenge virksomheten, som igjen betyr tapte publikumsinntekter og andre salgsinntekter. Dette gjelder spesielt festivalene, men også museer og teatre. I en tid med lav aktivitet vil Sametinget stimulere institusjonene til å tenke nytt og alternativt. Rammen for institusjonsutvikling økes med kr. 500 000 til kr. 1 500 000.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no