FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD)

Konvensjon om biologisk mangfold er en internasjonal avtale som har som formål å bevare det biologiske mangfoldet, sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser og en rimelig og rettferdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av genetiske ressurser.

FNs konvensjon om biologisk mangfold trådte i kraft for Norge i desember 1993. 

For urfolk er særlig artikkel 8 (j) og 10c viktig. Artiklene forplikter statene til å respektere, bevare og opprettholde urbefolknings- og lokalsamfunnenes kunnskaper, innovasjoner og praksis, som representerer tradisjonelle livsstiler av betydning for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Statene skal også beskytte og oppmuntre sedvanlig bruk av biologiske ressurser etter tradisjonelle kulturelle metoder, som er forenlige med forutsetningene for bevaring og bærekraftig bruk.

Les mer om konvensjon om biologisk mangfold