ILO-konvensjon nr. 169, artikkel 15 nr.1

ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater omhandler konsultasjoner og landrettigheter.

Rettigheter til land og vann er essensiell del av urfolks rettigheter. Urfolk er både sosialt, kulturelt, økonomisk, åndelig og politisk knyttet til land, territorier og ressurser. Artikkel 15 nr. 1 slår fast at  «Vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene.» Det at Norge i 20. juni 1990 har ratifisert konvensjonen danner også grunnlag for samisk deltakelse i verneområdeforvaltningen. 

Les mer om ILO-konvensjonen