Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven implementerer nasjonalt mange viktige prinsipper i Konvensjonen om biologisk mangfold.

Naturmangfoldlovens formålsparagraf slår fast at naturen skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også som grunnlag for samisk kultur. Videre presiseres det at myndighetene skal legge vekt på tradisjonell kunnskap som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet, samt at tiltak skal avveies mot samiske interesser.

Sametingets plenum har sitt samtykke til naturmangfoldloven. Sametinget jobber kontinuerlig med å påse at intensjonene bak blant annet formålsparagrafen etterfølges i implementering av loven.

Les mer om naturmangfoldloven