Forvaltningsplan for verneområdet

Et viktig arbeid for de ulike styrene og lokale verneområdeforvalterne er å utarbeide og revidere forvaltningsplaner for verneområdene.

En forvaltningsplan er et verktøy for den daglige forvaltninga av verneområdet. Forvaltningsplanen skal ta vare på verneverdiene, både gjennom å beskytte dem mot uønskede inngrep, og gjennom å legge til rette for aktivitet som fremmer verneverdiene. Forvaltningsplanen gir rammer for enhetlig og forutsigbar forvaltning av verneområdet gjennom klare regler for forvaltningspraksis og saksbehandling.

Gode verneområdestyrer med samisk representasjon begrenser behovet for Sametingets direkte medvirkning i utarbeidelsen av forvaltningsplaner. Dersom det er uenighet mellom de samiske representanter og resten av verneområdestyret, kan Samtinget konsultere om forvaltningsplanen før Miljødirektoratet fastser planen.

Informasjon om de ulike verneområdestyrenes arbeid.