Barnevern

Samiske barn har rett til en oppvekst som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Denne retten følger også samiske barn som er under barnevernets omsorg.

Samiske barn har rettigheter regulert i norsk lov og i internasjonale konvensjoner som stadfester deres rett til å vokse opp i egen kultur og med eget språk. FNs Barnekonvensjon stadfester samiske barns rett til bruk av eget språk, kultur og religion. Der i blant stadfester konvensjonens artikkel 20 at det skal tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn ved omsorgsplassering.

Sametinget mener at samiske barns rettigheter som urfolks barn må løftes og synliggjøres. Samiske barns rettigheter er ikke tilstrekkelig kjent innenfor barnevernssystemet. Samiske barns rett til en oppvekst som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur etterspørres i liten grad, og blir ikke tilstrekkelig vektlagt ved valg av alternative omsorgsformer. Samtidig er det også liten kunnskap om samisk språk og kultur innenfor alle nivåer i barnevernstjenesten. Det begrenser muligheten til å fange opp og vurdere samiske barns rettigheter og behov.

Kunnskap om samiske barns rettigheter, språk og kultur er en viktig forutsetning for at barnevernstjenesten skal kunne gi de samiske barna og deres familier det tilbud de har rett til. Nasjonale myndigheter har det overordnede ansvaret for å legge føringer som sørger for at samiske barns språk og kultur ivaretas innenfor barnevernets omsorg

Sametinget vil gjennom konsultasjoner med regjeringen og i samarbeid med andre aktører arbeide for å ivareta og synliggjøre samiske barns rettigheter og behov både i overordnede styring og beslutninger, samt i utvikling av hjelpetilbud.

Prosjektet «Et hjem, to kulturer» om samiske barn i fosterhjem

Norsk Fosterhjemsforening har i 2022 og 2023 gjennomført prosjektet «Et hjem, to kulturer» om samiske barn i fosterhjem, og gitt ut en rapport om prosjektet.

Les rapport om prosjektet «Et hjem, to kulturer» (PDF, 7 MB) (både på norsk, nordsamisk og sørsamisk)

Hensikten med prosjektet har vært å skaffe innsikt om hva som fremmer og hva som hemmer at samiske barn i fosterhjem får sine rettigheter ivaretatt når det gjelder opprettholdelse og utvikling av samisk språk og kultur. 

I juni 2022 inngikk Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget en avtale om å samarbeide om utviklingen av fosterhjemsomsorgen for samiske barn og unge. Samarbeidsavtalen er utspringet til dette prosjektet. 

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening (PDF, 100 kB)