Barnevern, helse og sosial

Sametinget jobber for en likeverdig helsetjeneste til det samiske folk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Utvikling av god helse for det samiske folk må bygge på dokumentert kunnskap om det samiske folks helse og levekår, og hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden til det samiske folk. Kunnskap er viktig både for identifisering av helseutfordringer og for igangsetting av gode tiltak.