Helse

Sametinget mener det er nødvendig med grundige og systematiske oversikter over hvordan samiske pasienters behov for tilrettelagt tjenester ivaretas.

Samiske pasienter bosatt over hele landet har rett til en språklig og kulturelt tilrettelagt helsetjeneste, men møter ofte en helsetjeneste med liten kunnskap om samisk språk og kultur, der muligheten til å bruke eget språk er liten. Dette gir dårlig kvalitet på tjenesten og øker faren for feilbehandling.

Sametinget ser derfor behov for styrking av forskning på forhold som påvirker helse, og forskning på tjenestetilbudet til samiske pasienter. Videre er det behov for å øke samisk språk- og kulturkompetanse på alle nivåer innenfor helsetjenesten.

Kunnskapen om samisk språk og kultur må være tilgjengelig i kommunale helse og omsorgstjenester, og integreres i kommunale helse- og omsorgsplaner, og i utførelse av tjenesten. Sametinget vil jobbe for en helhetlig satsing på primærhelsetjeneste til den samiske befolkningen.