Kulturminne- og bygningsvern

Sametinget har forvaltningsansvar for samiske kulturminner og samisk bygningsvern i hele landet. Samiske kulturminner er spor etter samisk bosetting og tilstedeværelse, de formidler kunnskap om våre forfedres livsvilkår, ressursbruk, trosforestillinger og landskapsbruk. Den samiske kulturarven gir oss kunnskap, identitet og opplevelser. Kulturarven gir også et viktig grunnlag som legger premisser for all arealplanlegging og inngrep i landskapene.