Metallsøk

Søk med metalldetektor er en lovlig aktivitet, men det er likevel svært viktig at man forholder seg til regelverk og plikter knyttet til kulturminner.

«Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.»

Lov om kulturminner, §3 første ledd.

«Det (…) gjelder samiske kulturminner (…) fra år 1917 eller eldre.»

Lov om kulturminner, §4 andre ledd.

Spesielt er det viktig å være varsom når man går i utmark og områder der grunnen er uforstyrret. Har du mistanke om at du befinner deg på et mulig fredet kulturminne skal du ta kontakt med kulturminnemyndighetene og ikke begynne metallsøk.

Riksantikvarens nettsider finner du informasjon om hvordan du som metallsøker skal forholde deg til kulturminneloven, og hva du skal gjøre når du finner gjenstander: 

Riksantikvarens veileder for private metallsøk