Informasjon om metallsøk i forhold til samiske kulturminner og lokaliteter

Samiske kulturminner befinner seg stort sett i områder som er lite berørte av senere virksomhet, og dermed svært utsatte for forstyrrelser.

Det er ikke alltid lett å avgjøre hvorvidt et kulturminne er samisk eller ikke. For eksempel kan et gårdstun fra 1900-tallet potensielt være et fredet samisk kulturminne. Det er derfor viktig at man kjenner områdets historie og kulturminnestatus før man setter i gang metallsøk.

Mange samiske kulturminner er ikke registrerte i nasjonale registre og tilgjengelige gjennom www.kulturminnesok.no. Det kan derfor være lurt å på forhånd ta kontakt med Sametinget for å finne ut om det finnes samiske kulturminner i et område.