Dispensasjon etter kulturminneloven

Dersom man som tiltakshaver ser at et planlagt tiltak kommer i konflikt med et registrert kulturminne er det mulig å søke om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser dersom man ønsker å få gjennomført det planlagte tiltaket likevel.

Gjelder det samiske kulturminner sendes søknaden til Sametinget. Fra 01.01.2020 er det Sametinget som er dispensasjonsmyndighet for samiske kulturminner. Det kan i visse tilfeller stilles vilkår om arkeologisk undersøkelse dersom en søknad skal kunne innvilges.

Etter kulturminneloven paragraf 10 er det normalt tiltakshaver som står for kostnadene for en arkeologisk undersøkelse. Ved mindre, private tiltak kan imidlertid staten dekke kostnadene, helt eller delvis. Les mer om dette her: Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak

På Riksantikvarens hjemmeside kan man lese mer om saksbehandlingen av dispensasjonssaker.

Freda bygninger og dispensasjon fra kulturminneloven er beskrevet nærmere her: Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven