Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven

Dersom du eier en fredet bygning og ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, kan du søke om dispensasjon fra kulturminneloven.

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer. Det kan for eksempel vær dører, vinduer, listverk, gerikter, overflater og overflatebehandling, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor med videre. Å se over taket etter vinteren og bytte ut en og annen knust takstein med tilsvarende, er vedlikehold. Det krever ingen dispensasjonssøknad. Skal du for eksempel bytte takåser og skifte ut deler av taktroa, må du derimot søke om dispensasjon. Ved tvil, kontakt Sametinget.

Vanlig vedlikehold på fredede bygninger skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk. Vedlikeholdet skal ikke reduserer kulturminneverdien til bygningen. 

Sametinget er dispensasjonsmyndighet. For å kunne gi dispensasjon fra fredningen må to vilkår alltid være oppfylt: tiltaket det søkes om må ikke innebære et vesentlig inngrep i kulturminnet, og det må foreligge et særlig tilfelle.

Se mer om dette i kulturminneloven § 15

Har du spørsmål?

Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 73
Elin Rose Myrvoll
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon +47 78 47 40 20
Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 84