Freda og verneverdige bygninger

Bygninger og anlegg er en viktig kilde til kunnskap og historie om de samiske lokalsamfunnene. I dag kjenner vi til omkring 900 fredete samiske bygninger. Bygninger med samisk historie finnes i alle deler av Sápmi. De viser samisk tilstedeværelse og bosetning både i vel "kjente" samiske områder og i områder som senere er blitt fornorsket og har mistet mye av sin samiske tilknytning. Sametinget skal arbeide for at verdifulle og verneverdige bygninger og anlegg blir ivaretatt i arealplaner og i tiltak som planlegges i kommunene.