Samiske kulturminner og landskap

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet og forvaltes av Sametinget.