Etiske retningslinjer for samisk helseforskning

Med retningslinjene ønsker Sametinget å sikre at samisk helseforskning er forankret i urfolks rett til selvbestemmelse, og tar hensyn til og respekterer mangfoldet og egenarten som preger den samiske kulturen og de samiske samfunn.

Samisk helseforskning er et raskt voksende forskningsfelt. Samtidig ivaretar verken lovverk eller gjeldende forskningsetiske retningslinjer samers kollektive rett til selvbestemmelse når det gjelder denne typen forskning. Derfor har Sametingets plenum vedtatt Etiske retningslinjer for samisk helseforskning. 

Ved samisk helseforskning skal det foreligge et samisk, kollektivt samtykke. Myndigheten til å gi et slikt samtykke er delegert av sametingsrådet til en sakkyndig komité.

Les etiske retningslinjer for samisk helseforskning (PDF, 191 kB)