Sosial

Det er kommuner som har ansvaret for å yte sosiale tjenester. Med sosiale tjenester menes for eksempel tilbud til funksjonshemmede, hjemmetjenester, NAV-tjenester, personlig assistent, avlastningstilbud, økonomisk sosialhjelp, boligtilbud til trengende, tiltak overfor rusmisbrukere.

Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å legge sentrale føringer for å ivareta at samiske brukere kan få likeverdige sosialtjenester som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Manglende kunnskap om samisk språk og kultur og helse- og sosialstatus i tjenestene reduserer samiske pasienters tilgjengelighet til tjenestetilbudene.